Bibliotēkas nolikums | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 

Bibliotēkas nolikums

Apstiprināts

Vidzemes Augstskolas Senāta sēdē

2010.gada 22. decembrī

Lēmums Nr.12/7.1.

 

Vidzemes Augstskolas bibliotēkas nolikums

 

I.Vispārīgie noteikumi

1. Vidzemes Augstskolas bibliotēka (turpmāk – Bibliotēka) ir Vidzemes Augstskolas (turpmāk – ViA) struktūrvienība ViA akadēmiskajai un zinātniskajai darbībai nepieciešamo informatīvo resursu plānošanas un piesaistes nodrošināšanai.

2. Bibliotēka izveidota saskaņā ar ViA Senāta lēmumu.

3. Savā darbībā Bibliotēka ievēro Latvijas Republikas normatīvos aktus, ViA iekšējos normatīvos aktus, sadarbības līgumu ar Valmieras pilsētas pašvaldību un Valmieras bibliotēku un šo nolikumu.

4. Bibliotēka ir tieši pakļauta ViA akadēmiskajam un zinātņu prorektoram.

5. Bibliotēkai ir savs zīmogs ar ViA simboliku un Bibliotēkas nosaukumu.

6. Lēmumu par Bibliotēkas reorganizāciju vai likvidāciju pieņem ViA Senāts.

7. Bibliotēkas krājums un manta ir ViA īpašums.

8. Bibliotēkai ir tiesības:

8.1. izstrādāt Bibliotēkas lietošanas noteikumus,

8.2. normatīvajos aktos noteiktā kartībā norakstīt no Bibliotēkas krājuma iespieddarbus un citus dokumentus (novecojušus, pazudušus no brīvpieejas fondiem, lasītāju nozaudētus),

8.3. Bibliotēkas lietošanas noteikumos noteiktajā kārtībā noteikt kavējuma naudu, novērtēt zaudējumus un saņemt atlīdzību par sabojātiem, noteiktā laikā vai vispār neatdotiem iespieddarbiem un citiem dokumentiem, kas izsniegti Bibliotēkas lietotājiem,

8.4. citas normatīvajos aktos noteiktās tiesības.

 

II. Bibliotēkas funkcijas un uzdevumi

9.  Bibliotēkas funkcijas ir:

9.1. veikt Bibliotēkas krājuma attīstības plānošanu;

9.2. nodrošināt ViA akadēmiskā un zinātniski pētnieciskā darba procesu ar informācijas nesējiem no Bibliotēkas krājuma un ar Starpbibliotēku abonementa palīdzību no Latvijā un ārvalstīs esošajām bibliotēkām;

9.3. veikt Bibliotēkas rezultatīvo rādītāju analīzi;

9.4. piedalīties valsts un starptautisko bibliotēku un bibliotēku darbinieku organizāciju darbā, projektu un programmu realizācijā;

9.5. popularizēt Bibliotēkas krājumu;

9.6. uzkrāt un sistematizēt informāciju par ViA vēsturi.

 

10. Bibliotēkas uzdevumi ir:

10.1. izstrādāt Bibliotēkas krājuma attīstības plānošanas dokumentus;

10.2. sadarbojoties ar studiju programmu direktoriem un docētājiem, koordinēt mācību procesa un grāmatu sadales jautājumus;

10.3. veidot Bibliotēkas krājumu atbilstoši ViA studiju un zinātniskā darba virzieniem, studiju programmu prasībām, kooperējoties un koordinējot resursus sadarbībā ar Valmieras bibliotēku;

10.4. uzkrāt, sistematizēt, kataloģizēt, bibliogrāfiski apstrādāt un saglabāt iespieddarbus, elektroniskās publikācijas, rokrakstus un citus dokumentus;

10.5. nodrošināt Bibliotēkas krājuma, t.sk. elektronisko datubāzu pieejamību patstāvīgo studiju un pētniecības īstenošanai;

10.6. rūpēties par Bibliotēkas krājuma saglabāšanu un uzturēšanu;

10.7. veikt kontroli par Bibliotēkas krājuma izmantošanu, tai skaitā par informācijas nesēju izsniegšanu, nodošanu Bibliotēkā, nodoto informācijas nesēju kvalitāti u.c.

10.8. veikt starpbibliotēku abonementa funkcijas;

10.9. veidot un attīstīt ViA personāla autordarbu datubāzi;

10.10. veikt ViA personāla apmācību informatīvo resursu izmantošanā;

10.11. sniegt bibliogrāfiskās uzziņas;

10.12. sagatavot statistikas pārskatus par Bibliotēkas darbību;

10.13. veikt lietišķos pētījumus krājuma attīstības un lietotāju apkalpošanas jomā;

10.14. analizēt elektronisko datubāzu izmantošanas efektivitāti;

10.15. uzturēt un koordinēt sadarbību ar Valmieras bibliotēku un citām bibliotēkām Latvijā un ārzemēs;

10.16. veikt jaunu sadarbības partneru meklēšanu, izvērtēšanu, atlasi un piesaistīšanu;

10.17. plānot un organizēt partneru vizītes;

10.18. nodrošināt Bibliotēkas piedalīšanos Latvijas un starptautiskās bibliotēku organizācijās, programmās un projektos;

10.19. informēt ViA personālu par Bibliotēkas jaunieguvumiem un to saturu;

10.20. organizēt Bibliotēkas jaunieguvumu izstādes un grāmatu atklāšanas pasākumus;

10.21. informēt ViA personālu par elektroniskajām datubāzēm un to izmantošanu;

10.22. vākt, apkopot un saglabāt publikācijas no preses izdevumiem par ViA;

10.23. nodrošināt regulāru kvalifikācijas celšanu un tālākizglītību Bibliotēkas personālam;

10.24. modernizēt un paplašināt sniedzamo pakalpojumu klāstu un kvalitāti.

 

III. Bibliotēkas vadība

11. Bibliotēku vada Bibliotēkas direktors.

12. Bibliotēkas direktoru pieņem darbā ViA rektors uz nenoteiktu laiku.

13. Par darba tiesisko attiecību pārtraukšanu ar Bibliotēkas direktoru lemj ViA rektors.

14. Bibliotēkas direktors ir tieši pakļauts ViA akadēmiskajam un zinātņu prorektoram.

15. Bibliotēkas direktora kompetencē ietilpst:

15.1. vadīt Bibliotēku, plānot, organizēt un koordinēt tās darbu, nodrošinot Bibliotēkas funkciju un uzdevumu izpildi;

15.2. sniegt ViA vadībai priekšlikumus par Bibliotēkas darbības pilnveidošanu, kā arī Bibliotēkas kompetencē esošo jautājumu risināšanu;

15.3. sastādīt un iesniegt ViA vadībai Bibliotēkas budžeta pieprasījumu un izdevumu tāmi, nodrošināt piešķirto līdzekļu racionālu izmantojumu;

15.4. nodrošināt Bibliotēkas krājuma komplektēšanu atbilstoši ViA realizētajiem pētījumu un studiju virzieniem;

15.5. kontrolēt grāmatu krājuma un citu materiālo vērtību saglabāšanu un drošību;

15.6. veicināt un koordinēt Bibliotēkas sadarbību ar ViA struktūrvienībām, valsts un pašvaldību institūcijām, privātām fiziskām un juridiskām personām, kā arī personālsabiedrībām;

15.7. pārstāvēt Bibliotēku attiecībās ar citām ViA struktūrvienībām, amatpersonām un institūcijām;

15.8. savas kompetences ietvaros pārstāvēt ViA attiecībās ar valsts un pašvaldību institūcijām, privātām fiziskām un juridiskām personām, kā arī personālsabiedrībām;

15.9. izstrādāt Bibliotēkas personāla vadības stratēģiju;

15.10. veikt kontroli par Bibliotēkas zīmoga lietošanu.

16. Bibliotēkas direktoram darba līgumā var noteikt papildu darba pienākumus.

 

IV. Bibliotēkas darbības nodrošināšana

17. Bibliotēkas darbību nodrošina ViA. Bibliotēkas finansējums tiek iekļauts ViA budžetā un administrēts ViA noteiktajā kārtībā.

18. Bibliotēkas darbinieku darba samaksu, sociālās garantijas un struktūrvienības darbības izdevumus nosaka ViA iekšējie normatīvie akti.

19. Bibliotēkas finansēšanas avoti ir:

19.1. ViA noteiktajā kārtībā piešķirtais finansējums;

19.2. trešo personu mērķfinansējums (novēlējumi, ziedojumi un dāvinājumi);

19.3. citi tiesību normatīvajos aktos paredzētie ienākuma avoti;

20. Bibliotēkas līdzekļi tiek izmantoti atbilstoši ViA noteiktā kārtībā apstiprinātām izdevumu tāmēm.

 


 
Vidzemes Augstskola © 2006-2018