Biznesa vadība | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 

Biznesa vadība

Par programmu:

Studiju programmas mērķis

Biznesa vadības studiju programmas mērķis ir sniegt studējošajiem zinātnisku pamatu profesionālajai darbībai, attīstīt zinātniskās analīzes spējas un prasmi patstāvīgi risināt problēmas, attīstīt prasmes savu zināšanu un spēju praktiskā izmantošanā, sniegt kvalitatīvu, profesijas standartiem atbilstošu, augstāko izglītību biznesa vadībā un sagatavot mūsdienīgi izglītotus uzņēmumu un iestāžu vadītājus saskaņā ar tautsaimniecības attīstības tendencēm un mainīgo biznesa vidi.

Prasmes un iemaņas

Studiju programmas saturs nodrošina šādu profesionālo kompetenci – zināšanu, prasmju un attieksmju kopumu, kas nepieciešamas profesionālās darbības veikšanai:

 • spēju parādīt uzņēmējdarbības vadības būtiskajām sfērām atbilstošas pamata un specializētas zināšanas un šo zināšanu kritisku izpratni,
 • spēju parādīt zinātnisku pieeju problēmu risināšanā,
 • spēju stratēģiski un analītiski formulēt un risināt nozares problēmas;
 • prasmi  ticamas un pilnīgas informācijas ieguvē, atlasē un apstrādē;
 • jaunrades, pētniecības, organizāciju un kvalitātes vadības prasmes;
 • spēju pieņemt lēmumus un risināt problēmas biznesa vadībā;
 • zināšanas un prasmes biznesa un investīciju projektu izstrādē un to īstenošanā;
 • izpratni par profesionālo ētiku un nozares projektu īstenošanas ietekmi uz vidi un sabiedrību;
 • sociālās prasmes: komunikāciju, patstāvīgā darba organizāciju un spēju darboties komandā;
 • spēju patstāvīgi strukturēt savu mācīšanos, virzīt savu un padoto tālāku mācīšanos un profesionālo pilnveidi,
 • uzņemties atbildību un iniciatīvu, veicot darbu individuāli, komandā vai vadot citus cilvēkus, motivāciju tālākizglītībai un profesionālās kvalifikācijas pilnveidošanai.

Studiju programmas priekšrocības

 • Programmas īstenošanas rezultātā tiek sagatavoti augsti kvalificēti uzņēmumu un iestāžu vadītāji, kas gan teorētiski, gan praksē ir apguvuši biznesa uzsākšanas, organizācijas un vadības principus;
 • Tiek sagatavoti  biznesa  vadības speciālisti, kuru iegūtās zināšanas ir atbilstošas jaunākajam tendencēm, lai nodrošinātu konkurētspēju Latvijas un starptautiskajā darba tirgū;
 • Studentu iegūtā diploma kvalitātes novērtējumu apliecina 2010. gada 5. oktobrī Vidzemes Augstskolai piešķirtā Eiropas Komisijas Diploma pielikuma Atzinības zīme;
 • Studiju nodrošinājums gan pilna, gan nepilna laika studiju formās, cieņpilna un individuāla attieksme pret ikvienu studentu;
 • Ļoti nozīmīga studiju procesa sastāvdaļa ir studentu patstāvīgais zinātniski- pētnieciskais darbs;
 • Studiju rezultātā absolventiem ir iespēja, izpildot uzņemšanas prasības attiecīgajā maģistra programmā, turpināt izglītību akadēmiskā maģistra vai profesionālā maģistra studiju programmās uzņēmējdarbības, biznesa vadības vai ekonomikas jomās.

“Studijas Vidzemes Augstskolā notika nelielās grupās, un visus pasniedzējus pazinu personīgi - tas nodrošināja kvalitatīvu mācību procesu un pasniedzēju pieejamību. Galvenais, ko man Vidzemes Augstskola iemācīja, bija spēja domāt, meklēt atbildes un pareizos risinājumus. Novērtēju arī pamatīgi ieliktos pamatus komandas darbā, kurus ieguvu studējot, jo profesionālajā dzīvē visi procesi vienmēr notiek sadarbībā. Studiju sasaiste ar reālo uzņēmējdarbības vidi un ikgadējās prakses kļuva par nodrošinājumu tālākajai karjeras attīstībai.

MIKS BALODIS “VAIDAVA CERAMICS” uzņēmuma vadītājs. “VALMIERAS GLASS VIA” basketbola kluba līdzdibinātājs


Studiju kursi, kas veido programmas saturu

Mikroekonomika,

Makroekonomika,

Ievads uzņēmējdarbībā,

Uzņēmējdarbības tiesības,

Projektu vadība,

Mārketings,

Finanšu grāmatvedība un informatīvās sistēmas,

Vadības psiholoğija,

Starptautiskā ekonomika,

Matemātika,

Pētījumu metodoloğija,

Investīciju un risku vadība,

Statistika un datorizēta informācijas apstrāde.

Domāšanas plašums

Ievads filozofijā,

Bizness un ētika,

Angļu valoda uzņēmējdarbībā,

Ekonomikas vēsture.

Nozares profesionālās specializācijas kursi
Mārketinga stratēģijas,
Organizāciju pārvaldība,
Vadības grāmatvedība,
Loģistika,
Kvalitātes vadības sistēmas,
Cilvēkresursu vadība,
Investīciju un risku vadība,
Stratēģiskā vadīšana,
Finanšu vadība.

 

Prakses ir neatņemama profesionālās augstākās izglītības sastāvdaļa

Prakse notiek uzņēmumos, valsts un pašvaldību iestādēs un organizācijās pieredzējušu speciālistu vadībā. Prakses mērķis ir studiju procesa ietvaros radīt iespēju studentam praktizēties uzņēmumu un iestāžu vadītāja profesijai nepieciešamo prasmju un iemaņu apguvē reālā biznesa vidē, vienlaikus apgūstot arī jaunas profesionālajā darbībā nepieciešamās teorētiskās zināšanas saistībā ar konkrēto darba vidi. Studiju programma paredz četras prakses – 1., 2., 3. kursā un pirmsdiploma praksi 4.kursā pilna laika studijās un 2., 3., 4.kursā un pirmsdiploma praksi 5.kursā nepilna laika studijās.


Pēc programmas absolvēšanas absolventi var strādāt kā privātuzņēmēji, mazo un vidējo uzņēmumu vadītāji un vadošie menedžeri gan ražošanas, gan pakalpojumu sfērā (piemēram, apdrošināšanā, bankās un citās finanšu institūcijās, t.sk. arī starptautiskā mērogā), kā arī valsts un pašvaldību iestāžu un to struktūrvienību vadītāji vai vadošie speciālisti dažādās jomās, piemēram, personāla vadībā, mārketingā vai projektu vadībā.

Kā būtiskākās zināšanas un prasmes, kas noderēja profesionālajā darbībā, absolventi min: plašās zināšanas uzņēmējdarbībā un mārketingā; iegūtās prasmes mārketinga stratēģiju un uzņēmuma stratēģiju izstrādē; praktiski pielietojamās zināšanas grāmatvedībā un auditā; cilvēkresursu vadības aspekti; studiju procesā attīstīta prasme konkrētā kursa/pētījuma ietvaros atrast, pielietot un analizēt informāciju, izstrādājot gada projektus un diplomdarbu; tiek atzīmēta praktiskajās nodarbībās iegūtā prasme uzstāties, diskutēt un argumentēt savu viedokli.

Absolventi īpaši uzsver Vidzemes Augstskolas piedāvātās iespējas studēt un praktizēties ārzemēs, kas nodrošina neatsveramu starptautisku pieredzi.


Intervija ar studiju programmas "Biznesa vadība" absolventu, "Speed up bike" projekta vadītāju Jāni Akmentiņu:

 • Kas ietekmēja Jūsu izvēli uzsākt studijas Vidzemes Augstskolā?

Studijas Vidzemes Augstskolā ieteica brālis. Viņš šeit studēja un norādīja uz iegūtās izglītības kvalitāti. Sākotnēji gan vēlējos studēt Rīgā, bet pēc saņemtajām atsauksmēm no ģimenes locekļa, iestājos šeit. Pirmatnējais studiju virziena plāns bija biologa profesijas iegūšana, taču vecamtēvam pieder zemnieku saimniecība, kurā audzēšanas darbi ir skaidri, bet lieki noderētu prasmes to realizēt un pārdot. Līdz ar to nonācu līdz biznesa vadībai, kur iegūtās zināšanas būs noderīgas un vērtīgas. 

 • Ko, Jūsuprāt, ir svarīgi ņemt vērā, pieņemot īsto lēmumu – kādā nozarē darboties nākotnē? Kam Jūs ieteiktu pievērst uzmanību tiem, kas plāno pieņemt lēmumu par studiju uzsākšanu?

Pieņemot studiju virziena lēmumu, galvenais ir ieklausīties sevī un saprast to, ko pašam patīk darīt. Ir svarīgi nevis skaitīt laiku un veikt smagu darbu, bet gan darīt lietas ar smaidu un sajūsmu. Ja ir interese par produktu radīšanu un veidošanu, tad attiecīgi ir vērts apdomāt biznesa vadību, ja interesē komunikācija ar cilvēkiem un saista daba, tad tas iespējams būs tūrisma novirziens. Izvēlētajai programmai nav jāatbilst tieši nākotnes profesijai, bet vismaz jābūt pa ceļam savām ambīcijām un iecerēm. 

 • Kā Jūs vērtējat izvēlēto un apgūto studiju programmu? Kādas zināšanas un iegūtās prasmes ir bijušas vērtīgākās un noderīgās tieši Jums? 

Savu izvēlēto studiju programmu vērtēju pozitīvi, tomēr mani vairāk interesēja lekcijas, kurās pasniedzēji sniedza piemērus no dzīves, tādejādi atainojot praktisko pielietojumu zināšanām.  Mums bija pasniedzējs, kurš vadīja ekskursija dažādos uzņēmumos, līdz ar to tā bija iespēja realitāte redzēt un izprast dažādus biznesa procesus. Lieki noderēja arī studiju procesa ieveros veidotie biznesa projekti, taču nepastāvēja saikne starp šo projektu un reālu uzņēmumu. Piemēram, Somijā augstskolas meklē uzņēmumus, kuriem būtu interese sadarboties. Šie uzņēmumi uztic dažādus darbu studentiem līdz ar to gūtā pieredze ir pietuvināta realitātei un rodas nepieciešamā pieredze. 

 • Ja Jums būtu iespēja sākt studijas no jauna, ko Jūs darītu savādāk? Kādas neizmantotās studiju vides un studenta dzīves iespējas Jūs izmantotu?

Ja varētu studēt no jauna, visticamāk, ka izvēlētos studēt inženierzinātnes, bet gūtās biznesa vadības zināšanas arī ir noderīgas, līdz ar to tā ir kā monēta ar divām pusēm. 

 • Kādiem cilvēkiem, Jūsuprāt, ir piemērota šī studiju programma?

Topošajiem biznesa vadības studentiem jābūt drosmīgiem un radošiem, lai lielā problēmā spētu saskatīt iespēju, kuru varētu izmantot un pārvērst par iespēju. 

 • Ko Jums ir devusi Vidzemes Augstskola? 

Vidzemes Augstskola ir devusi zināšanas. Svarīgākais, ka tā ir arī atslēga informācijai. Diezgan loģiski, ka visu cilvēks nevar atcerēties, bet tad es zinu, kur meklēt sev nepieciešamo un atpazīt labu autorus darbus. Šī augstskola ir arī devusi pašpārliecinātību un iespēju labāk komunicēt ar cilvēkiem, kā arī plašu kontaktu loku.

 • Ja Jums šobrīd būtu 20 gadi un Jūs noķertu zelta zivtiņu, ko Jūs vēlētos?

Ja es noķertu zelta zivtiņu, tad vēlētos doties ceļojumā uz mūžamežiem, jo vienkārši vēlos tos redzēt.

 • Kāda ir Jūsu veiksmīgas dienas formula?

Veiksmīgas dienas formula ir plānot savus dienas darbus, kā arī būt ambiciozam. Šīs ambīcijas motivē, tāpēc darbi iet uz priekšu ātrāk. Galvenais ir plānošanas, pārliecības par saviem spēkiem un aizraušanās, kura vada. 


pastkarte-bv.jpg

Iegūstamais grāds: profesionālā bakalaura grāds biznesa vadībā
Profesionālā kvalifikācija: uzņēmuma un iestādes vadītājs
Studiju virziens akreditēts: līdz 2019. gada 21. maijam
Studiju veids: Pilna laika un Nepilna laika 
Studiju ilgums: 4 gadi (8 semestri) pilna laika studijām
Prasības uzņemšanai:

CE: Svešvaloda*^, Matemātika

* - viena no svešvalodām: angļu val., franču val., krievu val., vācu val.

^ - vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījums svešvalodā atbilstoši LR Ministru kabineta noteikumiem Nr. 543 (Valsts izglītības satura centra skaidrojums par CE pielīdzināšanu un CE atbilstību). Par starptautiskā pārbaudījuma pielīdzināšanu lēmumu pieņem Uzņemšanas komisija.

CE rezultāti – 75%;

vidējā atzīme šādos mācību priekšmetos: svešvaloda, matemātika, informātika, Latvijas un pasaules vēsture – 20%;

Latvijas skolēnu zinātniskā konference, (pēdējo 2 gadu laikā), 1.-3.pakāpe – 5% (nav obligāta prasība!).

Minimālais konkursa rezultāts – 30 punkti

Ārpus konkursa uzņem 1.- 3.vietu ieguvējus Latvijas Republikas un starptautiskajās olimpiādēs (pēdējo 2 gadu laikā);

Junior Achievement Latvia - konkursa "Labākais ekonomikā" Vidzemes Augstskolas laureātu.

Budžeta vietu skaits 2017./2018. ak.g.: 10+4** (**budžeta vietu piešķir uz 2017.gada pirmo semestri)
Studiju maksa 2017./2018. ak.g. EUR 1558  (kopējā studiju maksa EUR 6232) pilna laika studijām


"Mūsdienu globalizētajā biznesa vidē ir kļuvis aktuāls jautājums par profesionālu uzņēmumu un biznesa procesu vadītāju sagatavošanu internacionālā un starpdisciplinārā vidē, kas prasa jauna veida speciālās zināšanas, iemaņas un prasmes. Tieši šādas – modernas un mūsdienu biznesa apstākļiem atbilstošas zināšanas nodrošina Vidzemes Augstskolas Biznesa vadības un ekonomikas fakultātes bakalaura studiju programma „Biznesa vadība”."

Studiju programmas izstrādātājs Mg.oec. Aigars Andersons

 

 

 

 

 

 


 
Vidzemes Augstskola © 2006-2018