Biznesa vides vadība | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 

Biznesa vides vadība

Par programmu:

Uz zinātniskiem pamatiem balstīta, praktiski orientēta profesionālā maģistra studiju programma „Biznesa vides vadība” sagatavo augstas kvalifikācijas vadības līmeņa speciālistus profesionālai darbībai privātajā, publiskajā, valsts un nevalstiskajā sektorā.

Programmas studenti apgūst padziļinātas teorētiskās zināšanas par mārketingu, finanšu vadību, personāla vadību, kā arī praktiskas iemaņas par to, kā efektīvi plānot un organizēt uzņēmuma darbību, klientu un piegādātāju apkalpošanu, kā arī paaugstināt uzņēmuma konkurētspēju. Īpaši uzsvērta ir lietišķo zināšanu apguve uzņēmējdarbības vides vadībā, kas īstenota ar praktisko nodarbību, lietišķo un zinātnisko pētījumu, pētniecības projektu, mācību prakses un maģistra darba palīdzību.

Prasmes un iemaņas

Programmā apgūst padziļinātas teorētiskās zināšanas par mārketingu, finanšu vadību, personāla vadību, kā arī apgūst praktiskas iemaņas par to, kā efektīvi plānot un organizēt uzņēmuma darbību, klientu un piegādātāju apkalpošanu, kā arī paaugstināt uzņēmuma konkurētspēju.

Īpaši uzsvērta ir lietišķo zināšanu apguve uzņēmējdarbības vides vadībā, kas īstenota ar praktisko nodarbību, lietišķo un zinātnisko pētījumu, pētniecības projektu, mācību prakses un maģistra darba palīdzību.


Ar programmas palīdzību tiek veidota jauna, prasmīga uzņēmumu augstākā un vidējā posma vadītāju paaudze, kura:

 • ir sagatavota veidot strauju karjeru vadībā - spējīga prasmīgi veikt institūcijas, valsts un privātā uzņēmuma operatīva un stratēģiskā līmeņa ilgtspējīgu vadīšanu;
 • spēj patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt sarežģītas zinātniskas un profesionālas problēmas, pamatot lēmumus, un, ja nepieciešams, veikt papildu analīzi;
 • spēj argumentēti diskutēt par sarežģītiem, sistēmiskiem uzņēmējdarbības jomas aspektiem gan ar speciālistiem, gan ar nespeciālistiem;
 • spēj uzņemties profesionālo atbildību un pieņemt atbildīgus lēmumus strauji mainīgajā uzņēmējdarbības vidē;
 • spēj integrēt dažādu jomu zināšanas, dot ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā, pētniecības vai profesionālās darbības metožu attīstībā, parādīt izpratni un ētisko atbildību par zinātnes rezultātu vai profesionālās darbības iespējamo ietekmi uz vidi un sabiedrību.

“Studiju programmu vērtēju kā kvalitatīvu. Ikkatram, kurš man jautā padomu par maģistrantūras studijām, iesaku studēt Vidzemes Augstskolā. Studiju laikā bija lekcijas, kurās sniegto informāciju ir jāpārvalda vai vismaz jāsaprot katram, kurš vada lielus projektus, kādu nodaļu uzņēmumā vai kādas iestādes darbību. Programma dod visaptverošas zināšanas par uzņēmējdarbības vadīšanu un starptautiskā tirgus izprašanu.”

LĪGA GABLIKA SIA “AERODIUM” Mārketinga vadītāja, SIA “AERODIUM Sigulda” vadītāja, projektu vadītāja

 


Studiju kursi, kas veido programmas saturu

Vadība

Globālais mārketings un klientu attiecību vadība,

Korporatīvās un publiskās finanses,

Modernās loğistikas sistēmas,

Cilvēkresursu attīstība,

Projektu vadības stratēğijas un inovatīvie vadības procesi,

Organizāciju psiholoğija,

Biznesa procesu imitāciju modelēšana,

Ilgtspējīgas sadarbības attīstības plānošana un vadība,

Valsts pārvaldes un pašvaldību organizācijas.

Biznesa vide

Uzņēmējdarbības vide,

Mūsdienu reklāmas tendences,

E-komercija un bizness,

Reğionālās attīstības tendences,

Sociālie tīkli biznesa vidē,

Starptautiskās norēķinu sistēmas,

Korporatīvā atbildība un ētika,

ES politika uzņēmējdarbībā,

Starptautiskā tiesiskā vide,

Starpkultūru komunikācija,

Pētījuma metodes sociālajās zinātnēs.

Prakses maģistrantūrā

Prakses mērķis ir pielietot studiju procesā apgūtās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas konkrēta uzņēmuma vai organizācijas problēmu risināšanā. Prakses tiek plānotas Latvijas vai ārvalstu institūcijās un uzņēmumos.


Studiju programmas zinātnisko līmeni nodrošina docētāji, kas ir savas jomas eksperti. Praktisko ievirzi nodrošina Latvijas un ārvalstu vadošie speciālisti, piedaloties kā vesdocētāji, kā arī palīdzot organizēt vizītes un prakses Latvijas un ārvalstu uzņēmumos un biznesa attīstību veicinošas iestādes.

ViA Biznesa vadības virziena vadošie mācībspēki:

Mg.paed. Vija Melbārde, lektore un Vidzemes Augstskolas Biznesa vadības virziena direktore. Ieguvusi augstāko izglītību vēsturē, pedagoģijā un ekonomikā. Pētniecības intereses – cilvēkkapitāls reģionālā aspektā, ekonomikas mācību metodika. Pasniedz studiju kursus mikroekonomikā, makroekonomikā un ekonomikas vēsturē, ekonomikas mācību metodikā, aktuālajās ekonomikas problēmās, ekonomikas teorijās utt. Tāpat lektore vada arī studentu pētnieciskos darbus par šīm tēmām gan bakalaura, gan maģistra līmenī.

Mg.oec. Aigars Andersons, lektors, izstrādājis bakalaura studiju programmu „Biznesa vadība”. Augsto tehnoloģiju firmas “SPORTIdent” GmbH (Vācija) konsultants un sadarbības partneris, nevalstiskās organizācijas “PRO.ini” valdes priekšsēdētājs. Ieguvis maģistra grādu nekustamo īpašumu menedžmentā un pabeidzis  doktorantūras teorētisko kursu Stokholmas Karaliskajā Tehniskajā universitātē nekustamo īpašumu ekonomikā. Pētniecības intereses saistītas ar uzņēmējdarbību un tās uzsākšanu, biznesa projektiem, dažādu elektronisko sistēmu izmantošanu. Tāpat, lektors par šīm tēmām vada arī studentu pētnieciskos darbus. A. Andersons ir biznesa vadības praktiķis un inovators, kurš ar lekcijām un prezentācijām uzstājies Francijas Nacionālajās debatēs, Dānijas parlamentā, kā arī augstskolās Vācijā, Norvēģijā, Igaunijā, Kazahstānā, Francijā, Dānija, Zviedrijā, Lietuvā un vairākās citās valstīs.

Dr.oec. Maira Leščevica, asociētā profesore, izstrādājusi maģistra studiju programmu „Biznesa vides vadība”. Pasniedz studiju kursus par projektu vadību, uzņēmējdarbības vidi, pētījumu metodoloģiju, projektu vadības stratēģijām un inovatīvajiem vadības procesiem, starptautiskajiem biznesa darījumiem. Vada arī studentu pētnieciskos darbus par dažādām tēmām. M.Leščevica ir augstākā līmeņa profesionāle projektu vadības jomā gan Latvijā, gan ārzemēs.

Dr.oec. Sarmīte Rozentāle, asociētā profesore un Vidzemes Augstskolas Akadēmiskā un zinātņu prorektore. 1996. gadā Latvijas Universitātē ieguvusi maģistra grādu biznesa vadībā, un 1999. gadā – doktora grādu ekonomikā. S. Rozentāle ir ekonomiste un investīciju speciāliste, bijusi pētniece LU, darbojusies ar stratēģisko un finanšu vadību AS „Latvenergo”, kā attīstības stratēģijas direktore un ekonomikas departamenta direktore. Pasniedz studiju kursus finanšu vadībā, investīciju un risku vadībā, gada pārskatu sastādīšanā, auditā, korporatīvajās un publiskajās finansēs. Tāpat S. Rozentāle nodarbojas ar pētniecību un papildina savas zināšanas dažādās konferencēs un pieredzes apmaiņas braucienos.

Dr.oec. Ingūna Jurgelāne, docente. Pasniedz studiju kursus starptautiskajā ekonomikā, finanšu grāmatvedībā un informatīvajās sistēmās. Docente ir vadoša speciāliste sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas un grāmatvedības jomās.

Dr.oec. Ligita Melece, docente. Pasniedz studiju kursus par kvalitātes vadības sistēmām u.c. Docente ir viena no vadošajām Latvijas zinātniecēm un pētniecēm agrobiznesa un lauku uzņēmējdarbības jomā.

Mg.oec. Jānis Rozenbergs, lektors, Cēsu novada domes priekšsēdētājs. Absolvējis Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāziju, Vidzemes Augstskolu un Rīgas Biznesa Institūtu. Pašreiz studē doktorantūrā. Pasniedz studiju kursus stratēģiskajā vadīšanā un inovāciju vadībā.

Mg.psych. Mārīte Nimroda, docente. Pasniedz studiju kursus vadības psiholoģijā, organizāciju pārvaldībā un cilvēkresursu vadībā.

Mg.oec. Maira Ore, docente. Pasniedz studiju kursus par finanšu grāmatvedību un informatīvajām sistēmām, vadības grāmatvedību, nodokļu sistēmu un likumdošanu Latvijā.

Mg.math. Zinta Skrastiņa, lektore. Pasniedz studiju kursus matemātikā, statistikā un datorizētā informācijas apstrādē.


Intervija ar studiju programmas "Biznesa vides vadība" absolventi, SIA "AERODIUM" mārketinga vadītāju, SIA "AERODIUM Sigulda" vadītāju, projektu vadītāju Līgu Gabliku:

 • Kas ietekmēja Jūsu izvēli uzsākt studijas Vidzemes Augstskolā? Kā tika pieņemts lēmums izvēlēties attiecīgo studiju programmu? 

Lēmums bija ļoti spontāns – patiesībā es tajā laikā ar draudzeni braucu uz “Positivus” festivālu. Viņa pa ceļam vēlējās iesniegt dokumentus ViA un pierunāja arī mani pamēģināt. Lai arī man nebija konkrētas apņēmības tajā laikā uzsākt maģistrantūras studijas, tomēr nolēmu pamēģināt – kas zina, kas sanāks. Tā bija pēdējā dokumentu iesniegšanas diena un jau pēc pāris stundām, turpat vēl Valmierā esot, saņēmu ziņu, ka esmu uzņemta un turklāt vēl budžeta grupā. Tā kā šādas iespējas parasti “apkārt nemētājas”, tad nolēmu, ka studijas jāuzsāk un iespēja jāizmanto. Tā kā jau vairākus gadus tajā laikā biju darbojusies mārketinga jomā un mani interesēja starptautiskais mārketings, tad mana programmas izvēles nešaubīgi krita uz "Biznesa vides vadību", ar specializāciju – eksporta mārketings.

Par Vidzemes Augstskolu jau iepriekš biju dzirdējusi tikai tās labākās atsauksmes – gan par programmu kvalitāti, gan augstskolas iekšējo vidi. Tāpēc jau pāris gadus bija pavīdējusi doma, ka vēl vienu izglītību varētu iegūt tieši ViA, bet vienmēr atturēja loģistikas jautājums- braukāšana no Rīgas. Taču, jau apmekējot pirmās lekcijas un saprotot, cik tās ir interesantas un kvalitatīvas, tālais ceļš uz lekcijām vairs nelikās nekāds šķērslis. Un ceļā pavadītais laiks bija tā vērts. 

 • Ko, Jūsuprāt, ir svarīgi ņemt vērā, pieņemot īsto lēmumu – kādā nozarē darboties nākotnē? Kam Jūs ieteiktu pievērst uzmanību tiem, kas plāno pieņemt lēmumu par studiju uzsākšanu?

Laikam šis ir viens no grūtākajiem jautājumiem katra cilvēka dzīvē. Maz ir tādu, kuri jau 18 gados ir pilnīgi pārliecināti par savu studiju izvēli un nākotnes profesiju. Darbā mēs pavadām apmēram 1/3 no savas dzīves, tāpēc būtiski, ka izvēlētā profesija var kļūt par patīkamu dzīves sastāvdaļu. Svarīgi ir nelauzt pašam sevi naudas, popularitātes vai vadošu tendenču dēļ. Svarīgi darīt to, kas pašam patiešām patīk un sagādā prieku.

Es iesaku atcerēties sevi bērnībā, sākumskolā. Kas bija tās aktivitātes un hobiji, caur kuriem tajā laikā izpaudāmies, ko patika darīt. Bērns dara tikai to, kas viņam no sirds patīk. Viņa domāšana vēl tajā laikā nav kļuvusi reālistiska, domājot par apkārtējo viedokli, par iespēju nopelnīt. Piemēram, 1. klasē es brīvprātīgi biju atbildīga par “sienas avīzīti” – katru nedēļu gatavoju izglītojošs un izklaidējošus rakstus, bilžu galerijas, kā arī veidoju konkrsus ar balvām, lai piesaistītu klasesbiedru uzmanību un liktu viņiem avīzīti lasīt. Savelkot paralēles ar mūsdienām – tā ir tā pati mājas lapa, sociālie tīkli, kas ir viena no mana darba sastāvdaļām.

Taču, ja ir interese par eksaktajām zinātnēm, tad es viennozīmīgu iesaku izvēlēties studēt tās. Ja cilvēkam ir pareizā attieksme un atbilstošas rakstura īpašības, tad tāpat ir iespējams atrast darbu kā PR cilvēkam, pārdevējam, projektu vadītājam, menedžerim, pat ja nav iegūta speciāla izglītība. Taču gandrīz nekur nesastapsiet labu ārstu, inženieri, programmētāju, arhitektu, kurš darbu būtu ieguvis bez augstākās izglītības savā jomā. 

 • Kā Jūs vērtējat izvēlēto un apgūto studiju programmu? Kādas zināšanas un iegūtās prasmes ir bijušas vērtīgākās un noderīgās tieši Jums? 

Studiju programmu vērtēju kā kvalitatīvu. Ikkatram, kurš man jautā padomu par maģistrantūras studijām, iesaku studēt ViA. Studiju programmā bija iekļautas lekcijas, kuras ir nepieciešamas, ja ne pārvaldīt, tad vismaz saprast katram, kurš vada lielus projektus, kādu nodaļu uzņēmumā vai kādas iestādes darbību. Programma dod visaptverošas zināšanas par uzņēmējdarbības vadīšanu un starptautiskā tirgus izprašanu. Lekcijas vienmēr bija sagatavotas augstā līmenī un balstītas uz praktiskiem piemēriem gan Latvijas, gan starptautiskā mērogā. No pasniedzēju puses bija personiska attieksme pret katru studentu, līdz ar to vielu bija iespējams apgūt ļoti padziļināti. Lai arī lekcijas klātienē notika tikai nedēļas nogalēs, tomēr pa nedēļu tika uzdoti daudz praktiskie uzdevumi mājās, kuri klātienē tika analizēti.  Ļoti noderēja arī tas, ka daudz tika rīkoti grupu darbi un diskusijas. Tas deva iespēju analizēt situācijas no visu kursabiedreņu pieredzes. Tādējādi arī viena otru konsultējām. 

Man personīgi visvērtīgākās bija iegūtās zināšanas par reklāmu, biznesa modelēšanas procesu, par starptautisko vidi saistībā ar politisko situāciju, finansēm, kā arī grāmatvedību. 

 • Ja Jums būtu iespēja sākt studijas no jauna, ko Jūs darītu savādāk? Kādas neizmantotās studiju vides un studenta dzīves iespējas Jūs izmantotu?

Ja atkal no jauna uzsāktu maģistrantūras studijas, es noteikti gribētu atrast vairāk laika, lai lasītu profesionālo literatūru, kura ViA bibliotēkā ir ļoti daudz un ļoti kvalitatīva. Tāpat arī noteikti vairāk laika veltītu sarunām ar pasniedzējiem, lai no viņu pieredzes un zināšanām iegūtu cik daudz vien iespējams. Būtībā gribētu apsēsties blakus vairākiem no viņiem un “kā ar stangām” vilkt ārā padomus un konsultācijas par dažādiem projektiem, darba uzdevumiem, ko veicu ikdienā. 

 • Kā Jūsu izvēlētā studiju programma sasaistās ar Jūsu pašreizējo nodarbošanos? Ar ko šobrīd nodarbojaties?

Programma par 97% atbilst tam, ar ko nodarbojos ikdienā.  Programma bija virzīta, lai apgūtu biznesa un iestāžu vadības procesu, kā arī iegūtu zināšanas eksporta mārketinga jomā. Tā kā AERODIUM ir ļoti dinamisks un starptautisks uzņēmums, tad ikdienā arī nodarbojos ar programmai saistītām lietām. Latvijas mērogā es vadu Latvijas vēja tuneļa darbību, kā arī tā mārketingu. Starptautiskā mērogā mūsu franšīzes ņēmējiem un citiem vēja tuneļu pircējiem nododu Latvijā iegūtās zināšanas vēja tuneļu vadīšanā un mārketingā, konsultēju viņus. Savā veidā nodarbojos ar zināšanu eksportu. Tāpat arī nodrošinu dažādas mārketinga aktivitātes, lai mēs sasniegtu savus klientus – tuneļu pircējus dažādās pasaules malās. Šobrīd arī vadu projektu Ķīnā, lai viņi uzbūvētu vēja tuneli un ieviestu tajā sistēmu un visu klientu apkalpošanu atbilstoši mūsu standartiem.

Ikdienā saskaros ar iestādes vadību, personālvadību, projektu vadību, mārketingu un komunikāciju vietējā un starptautiskā mērogā, finanšu plānošanu, produktu un pakalpojumu eksportu, pasākumu organizēšanu un citām lietām. Pat, ja ne visu no studiju programmas izmantoju ikdienā, tomēr ir labi, ka es to saprotu. 

 • Kādiem cilvēkiem, Jūsuprāt, ir piemērota šī studiju programma?

Studiju programma visvairāk ir piemērota tiem, kuri jau strādā konkrētajā jomā. Zināšanas vislabāk “nosēžas”, ja tās uzreiz var pielietot praktiski dzīvē. Tad arī veidojas konstruktīvāka diskusija ar pasniedzēju jau par reālu un sev pietuvinātu situāciju, nevis par grāmatā rakstīto. Tāpat arī programmā iesaku studēt tiem, kuriem tas patiešām interesē un kuri nākuši, lai iegūtu zināšanas, nevis papīru. Jo studijas ir tādas, kas prasa pilnīgi katra iesaisti. Te nevar tā nākt un atsēdēt. 

 • Ko Jums ir devusi Vidzemes Augstskola? Kas Vidzemes Augstskola ir priekš Jums?

Augstkola man viennozīmīgi iedeva daudz noderīgu zināšanu. Taču emocionālā līmenī tā man iedeva sajūtu  - justies īpaši. Tā personīgā un ģimeniskā attieksme, kāda bija no pasniedzēju un augstskolas personāla puses nav salīdzināma ne ar ko citu. Ja kādreiz darba vai privātu iemeslu dēļ nevarēju ierasties uz kādu lekciju, uzreiz bija jautājums no pasniedzējas – kur esmu un kāpēc neesmu, kā arī uzreiz piedāvājums, kā apgūt nokavēto. Studējot ViA, bija sajūta, ka nevis tikai man vajag, bet arī pasniedzējiem vajag. Pasniedzēji bija ieinteresēti, lai saprotu visu vielu, lai apgūstu nokavēto, lai laikā un labā līmenī uzrakstu maģistra darbu. Reizēm skype konsultācijas no pasniedzēju puses ieilga līdz pat vēlai naktij. Zinu, ka par to nevienam nemaksā, taču tas parāda šo cilvēcisko un pretīmnākošo attieksmi, un vēlmi palīdzēt. Reiz pat, kad man nebija kur palikt pa nakti pēc lekcijām, augstskolas amdministratore piedāvāja palikt pie sevis. Tajā brīdī nespēju noticēt, ka mūsdienās vēl iespējams kaut kas tik cilvēcīgs!

Savā kursā bijām tikai sešas studentes, mums izveidojās ļoti ciešs kontakts. Viena otrai palīdzējām, abalstījām, mums bija daudz kā kopīga. Studijas tik mazā sastāvā liek pilnībā koncentrēties studiju vielai, jo pasniedzējs katrā lekcijā izsauc ikkatru. Nepastāv tāda iespēja “izšļūkt cauri”. Gan kvalitatīvās lekcijas, gan arī emocionālais faktors bija tas, kurš uzlika atbildību un arī lielu motivāciju studēt. 

 • Ja Jums šobrīd būtu 20 gadi un Jūs noķertu zelta zivtiņu, ko Jūs vēlētos?

Atbildi uz šo jautājumu zinu jau no padsmit gadu vecuma. Es vēlētos runāt visās pasaules valodās un spēt pārvietoties laikā un telpā gaismas ātrumā.

 • Kāda ir Jūsu veiksmīgas dienas formula?

Katrs rīts man ir patīkami satraucošs, jo ar lielu nepacietību gaidu, ko jaunu un aizraujošu man atnesīs šī diena! Katru dienu uztveru kā jaunu piedzīvojumu. Veiksmīga diena ir atkarīga no katra paša attieksmes. Nav jau jāgaida pasaules mēroga piedzīvojumi. Piedzīvojumu var atrast arī katrā mazā uzvarā pašam pār sevi. 


Iegūstamais grāds: profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā
Profesionālā kvalifikācija: uzņēmuma un iestādes vadītājs (4 semestru programmai)
Studiju virziens akreditēts: līdz 2019.gada 21.maijam
Studiju ilgums: 1,5 gadi jeb 3 semestri
(ja iepriekš iegūta profesionālā kvalifikācija);
2 gadi jeb 4 semestri
(ja iepriekš nav iegūta profesionālā kvalifikācija)
Studiju valoda: Angļu
Prasības uzņemšanai: profesionālā vai akadēmiskā bakalaura grāds vai tam pielīdzināma augstākā izglītība
Konkursa kārtība:

Vidējā svērtā atzīme diploma pielikumā– 100 %;

Reflektantiem, kuriem iepriekš iegūtais bakalaura grāds vai tam pielīdzināmā izglītība nav iegūta ekonomikas vai vadības zinātnēs:

Vidējā svērtā atzīme diploma pielikumā– 50 %;

Iestājpārbaudījums– 50%;

Vienāda punktu skaita gadījumā tiek ņemts vērā valsts pārbaudījuma vērtējums

Ārpus konkursa uzņem Reflektantus ar diplomu par izcilību

Budžeta vietu skaits 2017./2018. ak.g.:  -
Studiju maksa 2017./2018. ak.g. EUR 1924 (kopējā studiju maksa 3 semestriem EUR 2886; 4 semestriem - EUR 3848)
Papildus iesniedzamie dokumenti: CV (Europass forma)*

*Europass CV formas aizpildīšanas norādījumi: http://www.europass.lv/content/files/CV_Instructions_LV.pdf

Lekcijas notiek katru nedēļu piektdienās un sestdienās.

 

 

 


"Izvēlies investēt savā nākotnē jau šodien!"

Studiju programmas izstrādātāja Dr.oec. Maira Leščevica


 
Vidzemes Augstskola © 2006-2018