Doktorantūra | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 

Doktorantūra

Par programmu:

Studiju programmas mērķis:

Veicināt informācijas tehnoloģijas nozares sistēmu analīzes, modelēšanas un projektēšanas apakšnozares attīstību un veidot konkurētspējīgu starptautiska līmeņa jauno zinātnieku paaudzi, kas spētu ieviest tautsaimniecībā jaunākās zinātniskās atziņas sistēmu modelēšanā, panākot ražotās produkcijas un pakalpojumu augstu kvalitāti, kā arī veicinātu konkurenci akadēmiskā personāla vidū, sekmējot paaudžu maiņu Latvijas augstskolās un zinātniskajās institūcijās.


Studiju kursi, kas veido programmas saturu

Sociotehnisku sistēmu prasību inženierija
Modelēšanas speckurss (atbilstoši pētījuma virzienam)
Profesionālā svešvaloda (angļu)
Pētniecības darba metodoloģija un modelēšanas datu apstrāde
Biznesa informācijas sistēmu modelēšana
Tūrisma sistēmas un reģionālā attīstība
Politiskās sistēmas un sabiedrības pārvaldības modelēšana
Sistēmas sociālajās teorijās
Loģistikas informācijas sistēmas un transporta organizācija
Zinātniski-akadēmiskais darbs

Programma pēc būtības ir attiecināma uz informācijas tehnoloģijas nozares projektēšanas apakšnozari, kas pretendē uz zināšanu padziļinātu apguvi modelēšanā un imitāciju modelēšanā. Augstāk minētās prasmes ir noderīgas jebkurā tautsaimniecības nozarē, nodrošinot kā sociālu, tā tehnisku sistēmu analīzes un pilnveidošanas iespējas, izvairoties no voluntāru un intuitīvu lēmumu pieņemšanas. Doktoranti strādā starptautiskās zinātniskas
pētniecības grupās Eiropas Savienības 7. ietvara programmas projektos.


Iegūstamais grāds:  Inženierzinātņu doktora grāds Informācijas tehnoloģijas nozares Sistēmu analīzes, modelēšanas un projektēšanas apakšnozarē (Dr.sc.ing.)
Studiju ilgums:  3 gadi
Licence: līdz 2019. gada jūnijam*
Prasības uzņemšanai:  - Maģistra grāds Sociotehnisko sistēmu modelēšanā vai informācijas tehnoloģijās vai datorzinātnē vai citās dabas zinātnēs. **
 - Paredzemā promocijas darba tematikai ir jāatbilst zinātnes apakšnozarei un doktora studiju programmas pielietojuma videi.
 - Vismaz viena starptautiski recenzēta un starptautiski pieejamās indeksējamās datu bāzēs ietverta zinātniska publikācija, kas attiecināma uz doktoranta zinātniskā darba tēmu.
Budžeta vietu skaits 2017./2018. ak. gadā  2
Studiju maksa 2017./2018. ak.g.:  EUR 3635 (kopējā studiju maksa EUR 10905)
Papildus iesniedzamie dokumenti:  - iespējamā promocijas darba anotācija; ***
 - zinātnisko un akadēmisko publikāciju saraksts;
- pases kopija (uzrādot oriģinālu);
 - iepriekšējo izglītību apliecinošs dokumenta kopija (uzrādot oriģinālu).
Studiju programmas direktora p.i. Dr.phys. Atis Kapenieks
atis.kapenieks@va.lv

* visas ViA bakalaura, maģistra un doktora studiju programmas starptautiskajā studiju programmu izvērtēšanā ir ieguvušas augstāko novērtējumu. Šis novērtējums ir iesniegts Izglītības un zinātnes ministrijai studiju virzienu un studiju programmu akreditācijai, kas liek secināt, ka visi ViA studiju virzieni un studiju programmas tiks akreditētas uz 6 gadiem.

** studiju laikā apgūta matemātiskā un/vai imitāciju modelēšanā.

*** ne vairāk kā  viena A4 formāta lapa, kuru ir parakstījuši gan imatrikulējamā persona, gan iespējamais promocijas darba zinātniskais vadītājs.

 

Kā pieteikties studijām?


Papildu informācija par studijām un uzņemšanu Vidzemes Augstskolā:
ViA Studiju administrēšanas grupa
Valmiera, Cēsu iela 4, C-205. kabinets
T.: 26182255
E: uznemsana@va.lv

 

 


 
Vidzemes Augstskola © 2006-2018