ViA ētikas pamatprincipi | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 

ViA ētikas pamatprincipi

Apstiprināts Vidzemes Augstskolas Senātā
2008.gada 18.jūnijā,
lēmums Nr.7/11.1.

 

Vidzemes Augstskolas ētikas kodekss

Vidzemes Augstskola ir organizācija, kurā nozīmīga loma ir ētiskajām vērtībām un videi, kura veicina morāli atbildīgu rīcību. Lai to sekmētu, šajā kodeksā tiek definēti nozīmīgākie principi visam augstskolas personālam - akadēmiskajam, vispārējam personālam un studējošajiem.

1. princips: augstskolas gods

ViA personāls ir lojāls augstskolas vērtībām un tradīcijām, uztur ViA reputāciju un prestižu, veicina augstskolas atpazīstamību kā Latvijā, tā arī ārpus tās.

2. princips: savstarpēja cieņa un koleģialitāte

ViA personāls respektē viens otru un sadarbojas ViA mērķu īstenošanā.

3. princips: vienlīdzīgu iespēju un dažādības respektēšana

ViA personāls veicina vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanu, iestājas pret neiecietību un cilvēka cieņas un goda aizskaršanu, iestājas pret diskrimināciju pēc personas sociālās izcelsmes, sociāli ekonomiskā stāvokļa, vecuma, dzimuma, tautības, rases, reliģiskās vai idejiskās pārliecības un seksuālās orientācijas.

4. princips: akadēmiskā brīvība

Akadēmiskā brīvība ir katra docētāja un pētnieka tiesības attīstīt jaunas atziņas un apšaubīt esošās zināšanas un pārbaudīt tās, neriskējot zaudēt darba vietu vai amatu; tās ir tiesības brīvi izteikt savu viedokli un pienākums respektēt citu tiesības brīvi izteikties. Tomēr auditorijā ir jāizvairās diskutēt par pretrunīgiem jautājumiem, kas nav saistīti ar pasniedzamo studiju priekšmetu.
 
Akadēmiskā un vispārējā personāla pārstāvji ir gan pilsoņi savu atbildību sabiedrības priekšā, gan arī amatpersonas, kas pārstāv izglītības iestādi. Apzinoties savu īpašo statusu un sabiedrības respektu pret akadēmiskās vides pārstāvju viedokli, publiski uzstājoties ir jāizvērtē situācijas un jādeklarē, kad tiek pausta pilsoniska pozīcija un kad - profesionāls viedoklis, kas saista runātāju ar augstskolu.

5.princips: akadēmiskās un pētījumu ētikas ievērošana

ViA personālam raksturīga godprātīga attieksme pret studiju un pētniecības procesu un tajā iesaistītajām personām. Akadēmiskajā un zinātniski pētnieciskajā darbā personāls ievēro autortiesības, respektē intelektuālo īpašumu, ciena citu personu darba rezultātus, garantē pētījumā izmantoto datu un veiktās analīzes patiesumu.

Lai veicinātu akadēmiskās un pētījumu ētikas ievērošanu Vidzemes Augstskolā, ir svarīgi ievērot šādus principus: godīgums, atklātība, objektivitāte, saprotamība, pētījuma dalībnieku tiesību respektēšana, neatkarība no sponsoriem, studentu ieguldījuma pētījumos atzīšana

6. princips: profesionālā kompetence

ViA personāls atbildīgi izturas pret profesionālās kompetences paaugstināšanu, zināšanu papildināšanu un prasmju pilnveidošanu. ViA personāls uztur augstus organizācijas darba kvalitātes standartus un strādā ar atbildību par rezultātu

7. princips: atklātība un atbildība

Vidzemes Augstskola ir gatava sabiedrībai izskaidrot veidu, kā tiek pieņemti lēmumi. ViA personāls atbildīgi izturas pret augstskolas resursiem, tos izmanto taupīgi un racionāli.

8. princips: konfidencialitāte

ViA personāls respektē tiesības uz privātumu un nodrošina personas datu aizsardzību, nesniedzot informāciju trešajai pusei bez personas piekrišanas, ja vien likums neparedz citādi
 

9. princips: izvairīšanās no interešu konflikta

ViA personāls izvairās no interešu konfliktiem, t.sk. nepotisma, kas var kaitēt augstskolas darbībai un reputācijai, par riskiem informējot augstskolas vadību. ViA personāls izvairās no dāvanu un pateicību pieņemšanas, kas var mazināt objektivitāti lēmumu pieņemšanā

10. princips: politiskā un reliģiskā neitralitāte

ViA personāls savā darba laikā neveic politiskas darbības, neizmanto augstskolas resursus politisko spēku atbalstam, ViA neiesaistās politisko spēku kampaņās un priekšvēlēšanu aģitācijā, jo akadēmiskai videi atbilstošā diskusiju kultūra nepieļauj viena viedokļa izcelšanu, bet prasa kritisku pieeju un dažādu viedokļu salīdzināšanu.

Izņēmums ir telpu izmantošana publiskām diskusijām starp vairāku politisko spēku pārstāvjiem vai komercdarbības veikšanai, ko regulē ViA iekšējie normatīvie akti.

ViA ievēro valsts un baznīcas nošķīrumu un ViA personāls neiesaistās darbībās, kas pārkāpj šo robežu.

11. princips: sociālā atbildība

ViA personāls apzinās savu profesionālo atbildību pret sabiedrību, darbojas publiskā labuma nodrošināšanā un kalpo sabiedrības interesēm, izvairoties no tiekšanās pēc pašlabuma vai atkarības no sponsoru interesēm

 
Vidzemes Augstskola © 2006-2017