Mediju studijas un žurnālistika | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 

Mediju studijas un žurnālistika

Par programmu:

Sagatavot kompetentus, augsti kvalificētus un konkurētspējīgus žurnālistus darbam masu mediju organizācijās, īpaši studiju procesā apskatot jaunākās tendences mediju attīstībā gan no mediju satura veidošanas, gan mediju vadības viedokļa.

Prasmes un iemaņas

Studiju programma sniedz zināšanas un izpratni par:

 • mediju un plašākiem komunikācijas procesiem;
 • mediju producēšanas, satura un uztveres procesiem;
 • jauno komunikācijas un informācijas tehnoloģiju un sociālo pārmaiņu mijiedarbību un to, kā tas ietekmē žurnālistiku, mediju nozari un sabiedrību;
 • valsts un sabiedrības pārvaldi, politiskās un ekonomiskās sistēmas funkcionēšanu u.c.

Studiju programma studentos veido prasmes un iemaņas, lai varētu veiksmīgi darboties mediju organizācijās:

 • žurnālistikas un mediju jomā iegūto zināšanu praktiskai pielietošanai darbībā;
 • veidot žurnālistikas saturu, izmantojot modernās informācijas un komunikācijas tehnoloģijas u.c.

Studiju programma veicina mūsdienu darba tirgū pieprasītu prasmju un iemaņu apguvi:

 • darbs komandā, pētnieciskā un praktiskā darba iemaņas, spēja kritiski domāt, analizēt problēmas, uzņemties atbildību, saskarsmes prasmes, publiskās uzstāšanās iemaņas u.c.

Vidzemes Augstskolas studiju programma "Mediju studijas un žurnālistika":

 • ir pirmā profesionālā žurnālistikas studiju programma Latvijā;
 • koncentrējas uz žurnālistikas satura veidošanu digitālā vidē;
 • īpašu uzmanība pievērsta jauno mediju teorētiskajiem skaidrojumiem, kā arī praktisku iemaņu apguvei darbam ar multimediju tehnoloģijām.  ViA multimediju laboratorijā studentiem ir iespēja strādāt ar jaunākajām digitālā satura radīšanas un apstrādes tehnoloģijām;
 • attīsta zināšanas, prasmes, iemaņas un kompetences, kas nepieciešamas kvalitatīva un mūsdienīga žurnālistikas satura veidošanai, tai skaitā arī sociālo mediju izmantošanai žurnālistikas darbā;
 • studiju procesā iesaistīti nozares vadošie profesionāļi - pieredzējuši žurnālisti, mediju redaktori, mediju pētnieki.

"Vislielākā vērtība multimediju un žurnālistikas satura veidošanā ir praktiskai pieredzei. Neko nepalīdzēs tas, ka tu spēj iedomāties vēlamo rezultātu, tev ir arī jāzina, kā tas ir - pie tā nonākt. Es Vidzemes Augstskolu redzu kā spēcīgu resursu dažādu pieredžu veidošanā. Četras prakses četros gados, neskaitāmi multimediju projekti, starptautiskā pieredze, iespēja veidot personisku kontaktu ar lieliskiem pasniedzējiem - man studiju laikā nekad netrūka, ko darīt un kur iedvesmoties. Ja tam vēl pievieno savu degsmi, ambīcijas un ieguldījumu, šajā programmā ir iespējams iegūt tādu izglītību, kā nekur citur Latvijā."

 LOTE LĀRMANE Multimediju žurnāliste Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centrā “Re: Baltica”


Studiju kursi, kas veido programmas saturu:

ŽURNĀLISTIKAS PAMATI:

Rakstītā žurnālistika, Mediju ētika, Mediju tiesiskie aspekti, Nozaru žurnālistika, Latvijas mediju vide, ikgadēja prakse dažādās mediju organizācijās.

AUDIOVIZUĀLĀ SATURA VEIDOŠANA:

Multimediju komunikācija, Fotožurnālistika, Radio un TV žurnālistika, Multimediju žurnālistika, Vizuālā komunikācija, Datu vizualizācija, Īsfilmu darbnīca.

SOCIĀLIE MEDIJI UN ŽURNĀLISTIKA: Jaunie mediji un politika, Tiešsaistes informācijas vide, Virtuālās vides sociālpsiholoğiskie aspekti.

UZŅĒMĒJDARBĪBA: Mediju ekonomika un vadība, Uzņēmējdarbība radošajās industrijas, Sabiedriskās attiecības un reklāma.

PĒTNIECĪBA: Pētījumu metodoloğija, Kvalitatīvās pētījumu metodes, pētniecības prakse, gada projekti, bakalaura darbs.

DOMĀŠANAS PLAŠUMU NODROŠINA: Socioloğija, Sabiedrības pārvalde, Sociālā psiholoğija, Politekonomija, Publiskā runa, Radošā rakstība, Argumentācija un loğika, Akadēmiskā rakstība, Masu komunikācija, Publiskā runa, Angļu valoda komunikācijas zinātnē.

IESPĒJA VEIDOT KARJERU JAU STUDIJU LAIKĀ

Prakse 24 KP apjomā, tematiski darbi kursu ietvaros

Prakses ir neatņemama profesionālās augstākās izglītības sastāvdaļa, kuras mērķis ir nostiprināt iegūtās teorētiskās zināšanas un apgūt noteiktas prasmes un iemaņas. Vidzemes Augstskolas bakalaura studiju programmas "Mediju studija sun žurnālistika" studenti katrā studiju gadā  iziet praksi dažādās mediju organizācijas gan Latvijā, gan ārvalstu mediju uzņēmumos.

1. kursā žurnālistikas prakse I (6 nedēļas)
2. kursā žurnālistikas prakse II (6 nedēļas)
3. kursā žurnālistikas prakse III (6 nedēļas)
4. kursā pirmsdiploma prakse (8 nedēļas)


Studiju programmas absolventi var strādāt mediju un citās organizācijās, kas saistītas ar informācijas atlasi, apstrādi un analīzi digitālā, foto, video, audio un drukātā formātā. Absolvents var veidot savu uzņēmumu un kļūt par privātuzņēmēju mediju industrijā.


Intervija ar studiju programmas "Mediju studijas un žurnālistika" absolventu, SIA "Epata Studio" radošo direktoru Dāvi Doršu:

 • Kas ietekmēja Jūsu izvēli uzsākt studijas Vidzemes Augstskolā? 

Studijas Vidzemes Augstskolā uzsāku, jo bija jau zināms studiju virziens, kurā vēlējos apgūt zināšanas. Ja tā godīgi, tad tieši Valmieru izvēlējos, jo tā bija tuvu mājām. Lēmums par studiju virzienu bija pārdomāts un jau tad zināju, ko vēlēšos darīt tālākajā dzīvē. Es apzinājos, ka vēlos būt priekšnieks pats sev un strādāt rakstiskajā dizainā ar mediju produktiem, kāda no raidījumiem. Tāda bija man vīzija un pirmās skices jau parādījās studiju laikā izstrādātajos projektos. Ja studiju virziens ir skaidrs, tad pats studiju process arī ir vieglāks, jo pētīto un lasīto var saistīt ar tiešajiem dzīves mērķiem, kuram jābūt tālākam par viena studiju gada sekmīgu pabeigšanu. Svarīgi ir uzdot sev jautājumu: Ko es vēlēšos darīt pēc 10 gadiem?

 • Ko, Jūsuprāt, ir svarīgi ņemt vērā, pieņemot īsto lēmumu – kādā nozarē darboties nākotnē? Kam Jūs ieteiktu pievērst uzmanību tiem, kas plāno pieņemt lēmumu par studiju uzsākšanu?

Topošajiem studentiem noteikti vajadzētu pārdomāt dažādas izvēlētās jomas nianses. Ir nozares, kuras šķiet ļoti saistošas un interesantas, bet daļa neaizdomājās par finansiālo aspektu. Ja darba tirgus ir pārsātināts ar vienas jomas speciālistiem un kandidāts nespēj nākt klajā ar oriģinalitāti, tad darbu būs grūti atrast. Piemēram, studējot kino operatora nozari, galvenā problēma rodas tajā, ka Latvijā ir jāiet cauri konkursam, līdz ar to reālu peļņu var saņemt tikai tad, kad raidījums ir palaists noteiktajā mediju kanālā. Būtiski ir saprast, vai šo laika posmu operators varēs izdzīvot bez algas. Ja par šādiem aspektiem neaizdomājas, tad pieredze mēdz būt skarba un grūta. Daļa mediju un žurnālistikas absolventu arī tāpēc izvēlējās strādāt sabiedrisko attiecību sektorā, jo šis atalgojums bija stabilāks. Taču studenti par šādām lietām studiju procesa laikā neaizdomājās, jo piekoptais dzīves stils ir bohēmisks. Vislabāk reālo nākotnes situāciju iezīmē konsultācijas ar izvēlētās jomas pārstāvjiem. Tādā veidā var saprast kāds reāli būs darbs pēc studijām un vai tas atbilst izvirzītajai idejai par to.

 • Kā Jūs vērtējat izvēlēto un apgūto studiju programmu? Kādas zināšanas un iegūtās prasmes ir bijušas vērtīgākās un noderīgās tieši Jums? 

Studiju procesa laikā, kursi lielākoties bija saistīti ar drukas žurnālistiku. Šie kursi nebija manu interešu sarakta pirmajā vietā, bet, kad pienāca laiks izvēles kursiem, tad izvēle krita par labu kino teorijai un eksperimentālajam kino. Interesēja arī mediju vadības kursi, jo tie saistījās ar lielākam sistēmām, nevis viena uz uzņēmuma presi. Līdz ar to visvairāk mani saistīja sistemātikas domāšana par dažādiem procesiem. Šie kursi kalpoja kā ievads nozarei un tās specifikai. Ļoti noderīga bija arī ārvalstu pieredze.

 • Kā Jūsu izvēlētā studiju programma sasaistās ar Jūsu pašreizējo nodarbošanos? Ar ko šobrīd nodarbojaties?

Šobrīd vadu uzņēmumu, nodrošinu audio un video pakalpojumus. Savā darbībā vairāk pievēršu uzmanību iekšēju produktu radīšanai, kas būtu raidījumu vai dokumentālu fragmentu veidošana. Iegūtā žurnālistikas puse no studiju procesa īpaši nav noderējusi, bet mediju studijas un ievads nozarē bija nepieciešams. Tāpēc arī ir svarīgi saprast savus tālākos mērķus, lai no studijām paņemtu sev nepieciešamo.

 • Kādiem cilvēkiem, Jūsuprāt, ir piemērota šī studiju programma?

Topošajiem žurnālistikas studentiem ir jābūt zinātkāriem. Ja pretī skrien bars cilvēku, Tev jāskrien pretī un jāsaprot kāpēc šie cilvēki skrien, kas ir tas galvenais iemesls un par to ir jāpaziņo citiem. Nereti žurnālisti dodas uz vietām, kuras nav ceļojumu aprakstos. Līdz ar gadās palikt bez kameras vai pat dzīvības. Tāpēc ir jābūt dabiskai, patiesai un privātai interesei par notiekošo, nevis tikai tādai, kura saistīta ar darba pienākumu. Tas ir pats pamats šai profesijai.

 • Ko Jums ir devusi Vidzemes Augstskola? 

Vidzemes Augstskola man ir devusi izglītības diplomu, draugus un labu kontaktu loku, kurš paplašinājies ar augstskolas beigšanu. Visvairāk man patika tas, ka Valmiera un augstskola ir tuvu dabai, tāpēc pēc lekcijām varēju mierīgi doties pamakšķerēt vai pastaigā pa mežu.

 • Ja Jums šobrīd būtu 20 gadi un Jūs noķertu zelta zivtiņu, ko Jūs vēlētos?

Ja es noķertu zelta zivtiņu, ko es vēlētos? Grūti atbildēt, jo dzīvē vienmēr kāda brīdī iestājas apnikums un ir vēlme kaut kam citam pievērsties. Taču šie posmi vienmēr būs, tikai jautājums ir par to kā ar šiem brīžiem tiek galā. Līdz ar to man nav atbildes uz šo jautājumu.

 • Kāda ir Jūsu veiksmīgas dienas formula?

Veiksmīga diena ir tad, kad varu agri pamosties, līdz pēcpusdienai paveikt visu ieplānoto un tad atlikušo dienas daļu veiksmīgi izpausties.

 

 

 

 


Iegūstamais grāds: profesionālā bakalaura grāds mediju studijās*
Profesionālā kvalifikācija: žurnālists
Studiju virziens akreditēts: līdz 2019. gada 21. maijam
Studiju veids: pilna laika studijas
Studiju ilgums: 4 gadi (8 semestri)
Prasības uzņemšanai:

CE: Svešvaloda*^, Latviešu valoda**

* - viena no svešvalodām: angļu val., franču val., krievu val., vācu val. ** - līdz 2011. gadam – CE latviešu valodā un literatūrā, no 2012. gada – CE latviešu valodā;

^ - vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījums svešvalodā atbilstoši LR Ministru kabineta noteikumiem Nr. 543 (Valsts izglītības satura centra skaidrojums par CE pielīdzināšanu un CE atbilstību). Par starptautiskā pārbaudījuma pielīdzināšanu lēmumu pieņem Uzņemšanas komisija

CE rezultāti – 60%;

vidējā atzīme šādos mācību priekšmetos: latv.val., angļu val., matemātika / algebra, ģeometrija, Latvijas un pasaules vēsture, informātika – 35%;

2.-3.vietu ieguvējus Latvijas Republikas mācību priekšmetu olimpiādēs (pēdējo 2 gadu laikā); Latvijas skolēnu zinātniskā konference (pēdējo 2 gadu laikā) 1.pakāpe šādās sekcijās: Latviešu valodniecība, Psiholoģija, Socioloģija, Politoloģija, Ekonomika – 5% (nav obligāta prasība!).

Minimālais konkursa rezultāts – 35 punkti.  

Ārpus konkursa uzņem 1.vietas ieguvēju Latvijas Republikas un 1.-3.vietas ieguvējus starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs (pēdējo 2 gadu laikā); 1.vietas ieguvējs Vidzemes reģiona Politikas un tiesību olimpiādē 2015.gadā;

Junior Achievement Latvia - konkursa "Labākais ekonomikā" Vidzemes Augstskolas laureātu.

Budžeta vietu skaits 2017./2018. ak.g.: 12+2* (*budžeta vieta 1.kursam tiek piešķirta tikai uz 2016. gada rudens semestri)
Studiju maksa 2017./2018. ak.g.: EUR 1558 (kopējā studiju maksa EUR 6232)

*Komunikācijas un mediju studiju virziena studentiem tagad ir iespēja viena studiju perioda laikā iegūt divus diplomus - ViA un Ķīles Augstskolas (Kiel University of Applied Sciences) Vācijā. Lasīt vairāk


„Digitālo mediju laikmetā uzvarēs nevis tas, kurš vislabāk pārzinās tehnoloģijas, bet gan tas, kas izveidos visinteresantāko stāstu. Mediju studiju un žurnālistikas programmā studenti gūst izpratni un zināšanas, kas rada pievienoto vērtību jaunāko tehnoloģiju radītajam saturam.”

Studiju virziena direktore Mg.sc.soc. Agnese Karaseva

 


 
Vidzemes Augstskola © 2006-2018