Pārvaldība un komunikācija | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 

Pārvaldība un komunikācija

Par programmu:

Profesionālās maģistra studiju programmas mērķis ir sagatavot sabiedrības pārvaldības speciālistus ar plašām starpnozaru zināšanām, ar spējām veidot, ieviest un izvērtēt rīcībpolitikas, veicot stratēģisko un operatīvo plānošanu, administrēšanu un normatīvo dokumentu izstrādi, vadīt publiskās un iekšējās komunikācijas plānu izstrādi un realizāciju.


Nozarei aktuāls saturs – studiju programma ir veidota, ņemot vērā jaunākās atziņas no dažādās valstīs īstenotām līdzīgām studiju
programmām, kā arī nozares attīstības tendences pasaulē un Latvijā.

Starpdisciplinaritāte – programma paredz apgūt tādu kursu kombināciju, kas integrētā veidā piedāvā gan plašu, gan dziļu skatījumu uz sociālajiem, politiskajiem, ekonomiskajiem un  komunikācijas procesiem, galveno uzsvaru liekot uz kritisko un analītisko spēju attīstību un pilnveidošanu.

Pētniecība – īpaša uzmanība maģistra programmā tiek veltīta studentu pētniecisko spēju un prasmju attīstībai un pilnveidošanai. Maģistrantūras studenti tiek iesaistīti arī pētniecisko projektu realizācijā.


Studiju kursi, kas veido programmas saturu

Obligātie studiju kursi abām specializācijām:
Ētika un vērtības vadības procesos
Vadības ekonomika
Pētījumu metodes
Organizāciju stratēģiskā vadība
Cilvēkresursu vadība

Specializācijas kursi Pārvaldībā:
Politikas analīze
Vadības sistēmas
Demokrātijas teorijas un publiskā pārvalde
Publiskās pārvaldes tiesības
Publiskās finanses
Specializācijas kursi Komunikācijā:
Komunikācijas teorijas
Starptautiskā komunikācija
Komunikācijas pētījumu metodes
Komunikācijas stratēģiskā vadība
Komunikācijas instrumenti

Prakses maģistrantūrā

Prakse ilgst sešas nedēļas un ir saistīta ar studiju programmu. Galvenais prakses mērķis - pielietot studiju procesā apgūtās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas. Prakse notiek valsts un pašvaldību institūcijās. Erasmus un SPACE sadarbības tīklu ietvaros studenti var doties arī praksē uz ārvalstīm. Prakses vērtējumu sniedz attiecīgās institūcijas pārstāvis un ViA mācībspēks. Ir paredzēta arī prakses atskaites publiska aizstāvēšana.


Īpaša uzmanība maģistra programmā tiek veltīta studentu pētniecisko spēju un prasmju attīstībai un pilnveidošanai. Maģistra darba izstrādes procesā ir paredzēti arī pētniecības darbu izstrādes un metodikas semināri, argumentācijas un prezentācijas mākslas semināri, kā arī publiskās runas principu padziļināta apguve.


Pārvaldības un komunikācijas studiju programmas:

Dr.sc.pol. Visvaldis Valtenbergs, docents. Vidzemes Augstskolā ieguvis profesionālo bakalaura grādu politoloģijā, 2003.gadā New School University (Ņujorkā) ieguvis maģistra grādu politikas zinātnē un 2010.gadā Latvijas Universitātē aizstāvējis savu promocijas darbu un ieguvis doktora grādu politikas teorijā. Pētniecībā un akadēmiskajā laukā V.Valtenbergs specializējies trīs jomās- interaktīvā pārvalde (eDemokrātija, ePārvalde), demokrātijas teorijas un reģionālā attīstība (ar uzsvaru uz inovācijām pārvaldībā). Tāpat V.Valtenbergs aktīvi darbojas pētniecības jomā. Viņš ir līdzautors starptautisko pētnieku grupu sagatavotajiem pētnieciskajiem ziņojumiem. No 2008. līdz 2014. gadam V. Valtenbergs ir bijis pētnieks Sociotehnisku sistēmu inženierijas institūtā, kurā darbojies dažādos pētniecības projektos, piemēram, 2012.gadā darbojies kā pētnieks ES 7.ietvarprogrammas zinātnes projektā „Nākotnes politikas modelēšana”. Visvaldis uzskata, ka mazas augstskolas attīstība iespējama tikai ciešā sadarbībā ar vietējām pašvaldībām un reģioniem. Zināšanas ir jāiegūst visu laiku un pastāvīgi tās jāatjauno, jo nozare nepārraukti mainās. „Klasiskās politikas teorijas vairs nevar precīzi izskaidrot 21.gs. realitātes.” Tāpēc pasniedzējiem savas zināšanas jāatjauno tieši tāpat kā studentiem. Turklāt šīm zināšanām jābūt samērīgām - tās nevar būt tikai teorētiskas, tām jābūt arī praktiskām un pieredzē balstītām.

Mg.psych., Mg.math. Vineta Silkāne, lektore, izstrādājusi bakalaura studiju programmu „Komunikācija un sabiedriskās attiecības”. Izglītība matemātikā, psiholoģijā un grupu psihoterapijā. Daudzgadīga pieredze psiholoģiskajā konsultēšanā, sociālpsiholoģisko un komunikācijas treniņu vadīšanā. Pētnieciskās intereses – organizācijās notiekošie procesi, līderība, radošums un kompetences. Akadēmiskās intereses – organizācijas un tajās notiekošo procesu analīze, biznesa un vadības procesu simulācijas un spēles, pētījumu metodoloģija, datu un informācijas vizualizācijas. Veidojusi publikācijas un piedalījusies dažādās konferencēs par līderības lomu un tās veicināšanas iespējām valsts pārvaldē, kompetenču attīstību studiju procesā utt. 2012.gadā docente piedalījusies pētījuma/projekta veikšanā par biznesa spēļu/vadības procesu simulāciju adaptēšanas procesu ViA ("The role of management simulation games in higher education: experience of Vidzeme University of Applied Sciences"). Tāpat docente vada arī studentu pētnieciskos darbus par dažādām tēmām.

Mg.sc.soc. Dace Jansone, lektore, izstrādājusi bakalaura studiju programmu „Politoloģija” (tagad "Pārvaldība un inovācijas"). Pasniedz studiju kursus politikas analīzē, socioloģijā, ētikas un vērtību vadības procesos, akadēmiskajā rakstībā, organizāciju teorijās un praksē, publiskajā pārvaldē utt. Docente vada arī studentu pētnieciskos darbus par dažādām tēmām.

Mg.sc.soc. Liene Ločmele, lektore. Doktorante Masačūsetsas Universitātē  (Amhersta, ASV). 2009.gadā ieguva Fulbright studentu stipendiju studijām doktorantūrā Masačūsetsas Universitātē, Amherstā. Studē komunikāciju ar fokusu uz starppersonu un starpkultūru aspektiem. Masačūsetsas Universitātē pasniedz publiskās uzstāšanās kursu un vada seminārus par starpkultūru komunikāciju. Kopš 2006.gada  Vidzemes Augstskolā  pasniedz kultūras un komunikācijas kursus, masu komunikāciju, publisko runu, radošo rakstību un vada studentu pētniecības darbus par šiem jautājumiem. Piedalījusies dažādos tālākizglītības projektos, kuros vadījusi starpkultūru treniņus dažādu profesiju pārstāvjiem.

Dr.soc.pol. Ieva Bērziņa, docente. Ieguvusi bakalaura grādu Latvijas Universitātes politikas zinātnes nodaļā, maģistra grādu Biznesa augstskolas "Turība" uzņēmējdarbības vadības fakultātē un doktora grādu Latvijas Universitātes politikas zinātnes nodaļā. Interesējošās pētniecības jomas - politiskā komunikācija un stratēģiskā komunikācija. Pasniedz studiju kursus politiskajā komunikācijā, mārketingā, mūsdienu mārketinga stratēģijās, reklāmā, komunikācijas instrumentos utt. Vada arī studentu pētnieciskos darbus par dažādām tēmām. Šobrīd gatavo vairākus zinātniskos rakstus par savstarpēji saistītām tēmām: "Informācijas karš pret Krieviju" Krievijas zinātnieku skatījumā, Krāsainās revolūcijas kā informācijas karš, Stratēģiskā komunikācija - organizāciju un militārā perspektīva.

Dr.sc.pol. Feliciana Rajevska, asociētā profesore. Pasniedz studiju kursus par sociālo politiku, politikas analīzi, politisko procesu Latvijā utt. Vada arī studentu pētnieciskos darbus par dažādām tēmām.

Mg.oec. Sandra Brigsa,  lektore, pasniedz tādus kursus kā finanšu vadība, vadības ekonomika, publiskās finanses.

Mg.sc.soc. Inese Ebele, lektore, izstrādājusi bakalaura studiju programmu „Tūrisma organizācija un vadība”. Pasniedz studiju kursus cilvēkresursu vadībā, finanšu vadības pamatos, tūrisma produkta veicināšanā, cilvēkresursu vadībā un analīzē utt. Vada arī studentu pētnieciskos darbus par dažādām tēmām. 2012. gadā piedalījusies pētījuma/projekta veikšanā par biznesa spēļu/vadības procesu simulāciju adaptēšanas procesu ViA ("The role of management simulation games in higher education: experience of Vidzeme University of Applied Sciences").

Dr.oec. Ligita Melece, asociētā profesore, pasniedz studiju kursus par kvalitātes vadības sistēmām u.c.. Strādā Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūtā par Kvalitātes un vides aizsardzības nodaļas vadītāju un vadošo pētnieci. L. Melecei ir vairāk nekā 35 gadu darba pieredze fundamentālajā un lietišķajā zinātnē, ievēlēta par Latvijas Zinātnes padomes eksperti ekonomikā un vadībzinātnē, Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas īsteno locekli un Latvijas Zinātņu padomes Kvalifikācijas komisijas locekli.

Docētājas darbības sfērā ir ne tikai plaši akadēmiskā rakstura pētījumi Latvijas Zinātnes padomes piešķirto grantu projektos, bet arī zinātnisko un lietišķo projektu izstrāde Eiropas un nacionālajā līmenī, kā arī dalība valstisko institūciju darba grupās, dažādas konsultācijas un apmācības valstiskajām un nevalstiskajām organizācijām un uzņēmējiem.

Mg.sc.soc. Ieva Kukule, lektore, pasniedz kursus komunikācijas stratēģiskajā vadībā un sabiedriskajās attiecībās, kā arī vada dažādus studentu darbus saistītus ar stratēģisko komunikācijas vadību, gan iekšējās, gan ārējās komunikācijas kontekstā.
 
Ievas Kukules profesionālā pieredze vairāk nekā 12 gadus saistīta ar praktisko darbību korporatīvo attiecību un komunikācijas vadības jomā. Viņa bijusi komunikācijas speciāliste tādās organizācijās kā VID, Hansabanka, savukārt komunikācijas vadītāja amatu ieņēmusi Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā un Tiesībsarga birojā. Pēdējos 5 gadus konsultē dažādas organizācijas un uzņēmumus korporatīvo attiecību vadībā un komunikācijas stratēģijā. Šobrīd darbojas arī Korporatīvas ilgtspējas un atbildības institūtā, kur attīsta programmu „Darbinieku labklājība un iesaiste”, kuras mērķis izglītot un konsultēt Latvijas uzņēmumus par metodēm, kā sasaistīt darbinieku labklājību ar korporatīvo ilgtspēju.

Ieva ieguvusi maģistra grādu Vidzemes Augstskolas programmā „Pārvaldība un komunikācija”, kur uzsākta arī akadēmiskā karjera, izstrādājot pētījumu „Iekšējās komunikācijas krīze un tās ietekme uz organizācijas darbību”, kas 2012. gadā prezentēts ASV akadēmiskajā konferencē „Corporate Communication International”. Ieva turpina attīstīt zināšanas un pētniecību organizācijas iekšējās komunikācijas, organizācijas psiholoģijas, attiecību un cilvēkresursu vadības procesu, korporatīvās atbildības un ilgtspējas jomās.

Un citi nozares profesionāļi viesdocētāju statusā..


Reflektanti tiks uzņemti 2018. akad. gadā!

Iegūstamais grāds: profesionālais maģistrs sociālajās zinātnēs
Profesionālā kvalifikācija: sabiedrības pārvaldes vadītājs
Iespējamās specializācijas:  - sabiedrības pārvaldība
 - komunikācijas vadība
Studiju virziens akreditēts: līdz 2019. gada 21. maijam
Studiju veids: pilna laika studijas
Studiju ilgums: 2 gadi jeb 4 semestri
Prasības uzņemšanai: Profesionālā vai akadēmiskā bakalaura grāds vai tam pielīdzināma augstākā izglītība.
Konkursa kārtība:

Iestājpārbaudījuma (pārrunas)** vērtējums veido:

Maģistra darba pieteikums – 40%;

Angļu valodas zināšanas – 10%;

Motivācija studijām – 20%;

Vidējā svērtā atzīme diploma pielikumā* - 30 %

* - Ja diploma pielikumā nav aprēķināta, tad rēķina vidējo atzīmi diploma pielikumā. ** - Nesekmīgi nokārtots iestājpārbaudījums neļauj reflektantam pretendēt uz valsts budžeta finansētu studiju vietu 

Budžeta vietu skaits  Reflektanti tiks uzņemti 2018. akad. gadā !
Studiju maksa 2016./2017. ak.g. EUR 1924 (kopējā studiju maksa EUR 3848)
Papildu iesniedzamie dokumenti: maģistra darba pieteikums**
CV (Europass forma)***

* Profesionālā vai akadēmiskā bakalaura grāds vai tam pielīdzināma augstākā izglītība:

  • Sociālajās vai humanitārajās zinātnēs vai tām atbilstošās izglītības jomās un 5. līmeņa profesionālā kvalifikācija studiju programmai atbilstošās profesionālās darbības jomā;
  • Jebkurā zinātnes nozarē vai tai atbilstošās izglītības jomās un darba stāžs studiju programmai atbilstošās profesionālās darbības jomās ne mazāk kā 2 gadi.

Lekcijas notiek katru nedēļu piektdienās un sestdienās. Studiju valoda - angļu vai latviešu. Studijas angļu valodā tiek īstenotas, ja studiju līgumu noslēdz vismaz viens ārzemju students.

** Maģistra darba pieteikuma izveidošanas konsultācijai, aicinām sazināties ar studiju virziena direktori Agnesi Karasevu (agnese.karaseva@va.lv)
*** Europass CV formas aizpildīšanas norādījumi: http://www.europass.lv/content/files/CV_Instructions_LV.pdf

 

 

 


"Laba pārvaldība nav iespējama bez komunikācijas."

Studiju programmas iztrādātāja, Mg.sc.soc. Liene Ločmele


 
Vidzemes Augstskola © 2006-2018