ViA stratēģiskā identitāte | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 

ViA stratēģiskā identitāte

Stratēģiskā identitāte ir organizācijas unikālais raksturs, spējas, stiprās puses un veids, kā to saprot organizācijas darbinieki. Tas ir organizācijas patiesais un autentiskais zīmols, kas veido priekšstatu par organizāciju visām tās ieinteresētajām pusēm. Vidzemes Augstskolas stratēģisko identitāti veido četri pamata elementi:

 1. Starpdisciplinārs skatījums un dažādu zinātnes nozaru integrācija.
 2. Inovatīvas studiju metodes, kas ir orientētas uz studējošo aktīvu līdzdalību, vispusīgu attīstību un teoriju praktisku pielietošanu visa studiju procesu gaitā.
 3. Studijas zaļā vidē.
 4. Vidzemes reģiona augstskola, kas sniedz atbalstu reģiona attīstībai.

Starpdisciplināra pieeja studiju procesam studentiem palīdz attīstīt vispusīgu skatījumu uz daudzveidīgu pasauli, kas dod iespēju ātri adaptēties dinamiskā politiskā, ekonomiskā, sociālā un tehnoloģiskā vidē. Vidzemes Augstskola cenšas attīstīt integrālu viedumu pretstatā šaurai specializācijai. Šis stratēģiskās identitātes elements augstskolai dod iespēju nodot skaidru vēstījumu, ka tās studiju piedāvājuma kodolu veido divas zinātņu nozares – sociālās zinātnes un inženierzinātnes, kuras viena otru papildinot, sniedz integrētu skatījumu uz sabiedrību un tehnoloģijām.

Inženierzinātnes

 • Informācijas tehnoloģijas
 • Sociotehnisku sistēmu modelēšana
 • Mehatronika
 • Koka ēku celtniecība un ekobūves

Sociālās zinātnes

 • Biznesa (vides) vadība
 • Tūrisms
 • Komunikācija un žurnālistika
 • Pārvaldība

Izmantojot inovatīvas studiju metodes, Vidzemes Augstskola savos studentos attīsta prasmes, kas veicina studentu nodarbinātību un dod drošības sajūtu dažādos pārmaiņu procesos. Tas ir fokuss uz tā sauktajām “mīkstajām” prasmēm (piemēram, strādāt komandā, prezentēt savas idejas un pārliecināt par tām kolēģus, darba devējus, investorus utt.), kas karjeras veidošanā ir nozīmīgākas par zināšanām konkrētās nozarēs. Šāda pieeja jau ir devusi iespēju izbaudīt sasniegumu pieredzi daudziem mūsu absolventiem un studentiem gan studiju laikā, gan darba gaitās pēc studijām. Vidzemes Augstskola kā maza augstskola var būt elastīga un progresīva jaunu studiju metožu ieviešanā.

Mūsu atrašanās Valmierā un mūsu studentu un darbinieku „ zaļā domāšana” dod iespēju studēt mierīgā, ekoloģiski tīrā vidē krāšņas dabas tuvumā. Ekoloģija – tā ir viena no būtiskām Vidzemes Augstskolas vērtībām. Vidzemes Augstskolai jau ir izveidojusies „zaļas” augstskolas identitāte un mēs turpinām šo ceļu, un esam izvirzījuši mērķi kļūt par vienu no pirmajām Latvijas ekoaugstskolām.

Vidzemes Augstskola ir Vidzemes reģiona augstskola, kas studentiem dod pārliecību, ka iegūtā izglītība praktiski noderēs reģiona darba tirgū un biznesa vidē. Mēs piedāvājam studijas katra indivīda, Vidzemes reģiona un Latvijas izaugsmei un attīstībai. Daudzi mūsu studenti pēc studijām paliek strādāt Vidzemes reģionā, veido šeit savus uzņēmumus, vai arī ar savām zināšanām un prasmēm palīdz attīstīties reģiona uzņēmējiem, valsts un pašvaldību iestādēm un organizācijām. Augstskolas atbalsts reģionam ir arī spēcīgs arguments par labu augstskolas pastāvēšanai augstskolu reformu kontekstā.

 

 


 
Vidzemes Augstskola © 2006-2017