Tūrisma stratēģiskā vadība | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 

Tūrisma stratēģiskā vadība

Par programmu:

Sagatavot augsti kvalificētus vadošā līmeņa darbiniekus profesionālajā darbībā - vadītājus tūrisma nozarē valsts, sabiedriskajā un privātajā sektorā, kuru teorētiskās un praktiskās zināšanas, kā arī prasmes, iemaņas un attieksmes atbilstu mūsdienu darba tirgus prasībām un pasaulē vispāratzītam standartam par otro profesionālo grādu vadības zinātnēs (Master of Business Administration), kas savukārt nodrošinātu spēju vadīt iestādi, uzņēmumu globalizācijas mainīgajā vidē, spētu uzņemties profesijas standartā noteiktos pienākumus un veikt uzdevumus šo pienākumu izpildei.

Prasmes un iemaņas 

Studiju laikā studentos tiek veidotas uzņēmējdarbības prasmes  un spēja veikt  organizācijas  operatīvo un stratēģisko vadīšanu mainīgā vidē, kā arī iemaņas attīstīt inovatīvus un radošus  risinājumus. Tāpat studiju laikā tiek akcentētas uzņēmējiem būtiskas prasmes - uzņemties atbildību par profesionālās darbības ietekmi uz vidi šī termina plašākajā nozīmē un spēja  patstāvīgi pilnveidot savu un padoto  profesionālo attīstību.


Programmas saturs  vērsts uz ilgtspējīgas tūrisma vadības principu apguvi, sabalansējot teorētiskās un praktiskās zināšanas, jo  programmas mācībspēki vienlaikus ir arī tūrisma nozares profesionāļi. Ciešā saikne ar tūrisma sektora  organizācijām izpaužas regulārās viesdocētāju lekcijās, praktiskās ārpuslekciju nodarbībās, nozares projektu attīstībā.


Studiju kursi, kas veido programmas saturu

Obligāties studiju kursi:
Tūrisma uzņēmumu stratēģiskā vadība
Kultūras tūrisma vadība
Finanšu un riska vadība
Inovatīvie vadības procesi
Zināšanu ekonomika un pārvaldība
Starptautiskā ekonomika
Maģistra prakse
Starptautiskā projektu vadība
Tūrisma pētījumu metodoloģija
Cilvēkresursu vadība un analīze
Tūrisma uzņēmumu stratēģiskā vadība
Tirgvedības stratēģijas un klāsteri konkurētspējas paaugstināšanai
Izvēles kursi:
Vides vadība
Tūristu mītņu vadība
Uzņēmējdarbības vide
E-tūrisma mārketings
E-komercija un bizness
u.c.

Prakses maģistrantūrā

Prakses mērķis ir pielietot studiju procesā apgūtās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas konkrēta uzņēmuma vai organizācijas problēmu risināšanā. Tūrisma stratēģiskās vadības profesionālajā maģistra programmas pilna laika studijās prakse ir 6 nedēļas 1. studiju gadā.


Studiju programmas saturs nav mēģinājums minēt tūrisma tirgus vajadzības. Tieši docētāju aktivitāte pētniecībā un arī dažādos sadarbības projektos ar nozari ārpus augstskolas jau veido un ietekmē tūrisma tirgus aktualitāti. Docētāju personiskā pieredze un saistība ar praksi, plašie kontakti ir viena no panākumu atslēgām arī savas karjeras uzsākšanai tūrismā pēc mērķtiecīga studiju procesa.

ViA Tūrisma un atpūtas studiju virziena vadošie mācībspēki:

Dr.art. Jānis Kalnačs, profesors, ir vairāku monogrāfiju autors, pēdējā no tām ir  apjomīgā monogrāfija  par mākslinieku Kārli Padegu "Rīgas dendijs un autsaiders", kuru Latvijas Zinātņu akadēmija nosaukusi par vienu no nozīmīgākajiem  Latvijas zinātnes sasniegumiem  2011. gadā. Daudzas Jāņa Kalnača zinātniskās publikācijas  veltītas kultūras mantojuma saglabāšanas dažādiem aspektiem un mākslas zinātnei. Jānis Kalnačs ir viens no labākajiem kultūras tūrisma pārzinātājiem Latvijā ar lielu pieredzi informācijas interpretācijā. Profesors ir laikraksta „Diena” gada balvas kultūrā 2006 un 2011 laureāts, Spīdolas balvas humanitārajās zinātnēs 2005 un Kultūras mantojuma gada balvas 2003 ieguvējs.  

Dr.geogr. Andris Klepers, docents, ir izstrādājis bakalaura studiju programmu „Tūristu gids - ceļojumu un pasākumu organizators”. Andris Klepers ir pabeidzis maģistrantūru Latvijas Universitātē, studējis Vācijā, Dānijā, un ieguvis doktora grādu ģeogrāfijā, aizstāvot doktora disertāciju par  tūrisma galamērķu telpisko struktūru mārketingu. Pateicoties akadēmiski pētnieciskai interesei par tūrismu, par Andra ikdienas darbu kļuvusi tūrisma projektu konsultēšana. Andris Klepers aktīvi darbojas tūrisma nozares profesionālajās organizācijās un projektos, arī tālākizglītības projektos, viens no retajiem klasteru un sadarbības tīklu vadības ekspertiem Latvijā, tūrisma mārketinga speciālists. Viens no vadošajiem tūristu gidu jomas pārzinātājiem Latvijā, ar lielu pieredzi tūristu grupu vadīšanā, tūrisma tirgvedībā un lietišķajā pētniecībā. 2011. gadā ieguvis balvu "Gada cilvēks tūrismā 2011".

Mg.sc.soc., Mg.oec. Inese Ebele, lektore, ir izstrādājusi bakalaura studiju programmu „Tūrisma organizācija un vadība”. Pasniedz studiju kursus cilvēkresursu vadībā, finanšu vadības pamatos, tūrisma produkta veicināšanā, cilvēkresursu vadībā un analīzē utt. Vada arī studentu pētnieciskos darbus par dažādām tēmām. 2012. gadā Inese Ebele ir piedalījusies pētījuma/projekta veikšanā par biznesa spēļu/vadības procesu simulāciju adaptēšanas procesu ViA ("The role of management simulation games in higher education: experience of Vidzeme University of Applied Sciences").

Dr.oec. Agita Līviņa, asociētā profesore, ir ieguvusi bakalaura grādu vides zinātnēs un maģistra grādu ģeogrāfijā Latvijas Universitātē. Doktora grādu ekonomikā ieguvusi Latvijas Lauksaimniecības universitātē. 2012. gadā saņēmusi Fulbright stipendiju zinātniskās pētniecības darbam Bufalo universitātē, ASV. Pētniecības virzieni – ilgtspējīga tūrisma attīstība un vadība dabas teritorijās, nišas tūrisma veidi (piemēram, kapsētu tūrisms). Tāpat Agita Līviņa vada arī studentu pētnieciskos darbus par dažādām ar tūrismu saistītām tēmām. Vairāku  zinātnisku publikāciju autore par ilgtspējīgu tūrisma attīstību, īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, kā arī starptautisku zinātnisku izdevumu redaktore.

Mg.geogr. Ilgvars Ābols, Tūrisma un atpūtas studiju virziena direktors un lektors Vidzemes Augstskolā. 1996. gadā Latvijas Universitātē ieguvis maģistra grādu ģeogrāfijā. Ilgvars Ābols vada studentu pētnieciskos darbus tūrisma jomā par dažādām, studentu interesi saistošām tēmām, seko līdzi tūrisma nozares aktivitātēm, piedalās Valmieras un apkārtnes tūrisma konsultatīvās padomes darbā. I. Ābols iesaistījies Latvijas tūrisma mārketinga stratēģijas 2010-2015 izstrādē, kā arī Valmieras un apkārtnes tūrisma stratēģijas izstrādē. Tāpat viņš darbojas Vidzemes Augstskolas Ekopadomē, kurā ietilpst Vidzemes Augstskolas studenti, administrācijas darbinieki un docētāji.

Mg.man. Zane Kudure, lektore un starptautisko projektu vadītāja Vidzemes Augstskolā. Daugavpils Universitātē ieguvusi profesionālo maģistra grādu valsts pārvaldē. Lektore pasniedz studiju kursu „Tūrisma produkts” un vada studentu pētnieciskos darbus par šo jomu – tūrisma produkts, produkta izvērtēšanu, tā attīstības plānošanu utt. Šobrīd Zane Kudure ir iesaistījusies projektā par Baltijas jūras reģiona produktu izpēti ar mērķi attīstīt vienotu zīmolvedības platformu un tā daļu mārketingam, veicināt vienotu identitātes apziņu Baltijas jūras reģionā, kā arī identificēt un popularizēt reģiona dzīves stilu.

Mg.biol. Juris Smaļinskis, lektors, ir viens no pieredzes bagātākajiem pētniekiem-praktiķiem Latvijā tūrisma un vides jautājumos ar īpašu uzsvaru uz dabā balstītu tūrismu. Regulāri apseko gandrīz visus dabas un kultūras tūrisma objektus Baltijā un zina stāstu par katru no tiem. Pārzina aktuālās norises visos Latvijas reģionos. Asociācijas „Lauku ceļotājs” eksperts. Ļoti daudzu ceļvežu un ar tūrismu saistītu izdevumu autors. Aktīvi darbojas Vidzemes Augstskolas Eko padomē.

Mg.geogr. Iveta Druva-Druvaskalne, lektore, pasniedz studiju kursus tūrisma ģeogrāfijā, Latvijas dabas tūrisma ģeogrāfijā, Baltijas jūras reģiona dabas tūrisma ģeogrāfijā, pasākumu organizēšanā un vadīšanā utt. Vada arī studentu pētnieciskos darbus par dažādām tēmām.

PhD. Linda Veliverronena, lektore. Pasniedz studiju kursus kultūras un mākslas vēsturē, starpkultūru komunikācijā, ceļotāju psiholoģijā un motivācijā utt. Vada arī studentu pētnieciskos darbus par dažādām tēmām.

Mg.sc.soc. Ilze Grīnfelde, lektore. Pasniedz studiju kursus par aktīvo tūrismu un tā vadību, tūrisma projektu vadību, lauku tūrismu, mazo un vidējo pasākumu vadību, utt. Vada studentu pētnieciskos darbus par dažādām tēmām.  No 2001. gada profesionālo pieredzi guvusi, stradājot Aktīvā tūrisma centrā "Eži", nodarbojoties gan ar aktīvā tūrisma maršrutu veidošanu, gan dažāda mēroga pasākumu projektu vadību, kā arī komandas veidošanas un organizācijas attīstības treniņu vadīšanu. Aktīvi darbojas kā eksperte tūrisma nozares projektos.

Dr.hist. Tālis Vigo Pumpuriņš, docents. Pasniedz studiju kursus par Rīgas kultūras vēsturi, muzeju darbības pamatprincipiem u.c. vada arī studentu pētnieciskos darbus par dažādām tēmām.


Reflektanti tiks uzņemti 2018. akad. gadā!

Iegūstamais grāds:  profesionālā maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā
Profesionālā kvalifikācija:  tūrisma un atpūtas organizācijas vadītājs (4 semestru programmai)
Studiju virziens akreditēts:  līdz 2023.gada 10.aprīlim
Studiju ilgums:  1,5 gadi jeb 3 semestri (ja iepriekš iegūta profesionālā  kvalifikācija);
 2 gadi jeb 4 semestri (ja iepriekš nav iegūta profesionālā kvalifikācija).
Prasības uzņemšanai:

Bakalaura grāds vai tam pielīdzināma augstākā izglītība (ne mazāk kā 3,5 g. PL studijās vai 4,5 g. NL studijās) (3 semestri).

Akadēmiskā bakalaura grāds vai tam pielīdzināma augstākā izglītība (4 semestri).

Konkursa kārtība:

Iestājpārbaudījuma tests par tūrisma, vadības, ekonomikas, vides, kultūras un pētījumu metodoloģijas tēmām - 60%;

Vidējā svērtā atzīme diploma pielikumā - 20%;

Valsts pārbaudījuma vērtējums - 20%.

Budžeta vietu skaits 

Reflektanti tiks uzņemti 2018. akad. gadā!

Studiju maksa 2016./2017. ak.g. EUR 1924 (kopējā studiju maksa 3 semestriem EUR 2952,50; 4 semestriem - EUR 3981)
Prasības uzņemšanai: 

Valsts pārbaudījuma vērtējums – 40%;

Vidējā svērtā atzīme diploma pielikumā*– 60%

Reflektantiem, kuriem iepriekš iegūtais bakalaura grāds vai tam pielīdzināmā izglītība nav iegūta vai tūrisma profesionālajās bakalaura programmās vai ekonomikas vai vadības zinātnēs: Iestājpārbaudījuma tests tūrisma, vadības, ekonomikas, vides, kultūras un pētījumu metodoloģijas tēmām - 60 %;

Vidējā svērtā atzīme diploma pielikumā*– 20%;

Valsts pārbaudījuma vērtējums - 20%.

Ārpus konkursa uzņem Reflektantus ar diplomu par izcilību.

* - Ja diploma pielikumā nav aprēķināta, tad rēķina vidējo atzīmi diploma pielikumā. 

Papildus iesniedzamie dokumenti:

CV (Eiropas forma) Izziņa par 4 mēnešu pieredzi nozarē, ja iepriekš iegūtā izglītība ir akadēmiskā bakalaura grāds (3 semestri).

CV (Eiropas forma) (4 semestri).

 

 

*Europass CV formas aizpildīšanas norādījumi http://www.europass.lv/content/files/CV_Instructions_LV.pdf

Lekcijas notiek katru nedēļu piektdienās un sestdienās.

 


"Veiksme izvēlas tai sagatavotu prātu" (Robins S.Šarma)

Domā „tūrisms”? Domā „Vidzemes Augstskola” – līderis tūrisma izglītībā Latvijā!


 
Vidzemes Augstskola © 2006-2018