Zinātne | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 

Zinātne

Zinātne un pētniecība Vidzemes Augstskolā – inovatīvi, starpdisciplināri, pielietojami pētījumi Vidzemes reģionam un Latvijai nozīmīgās jomās.

 

Aktuālā 2016.g. sadarbība pētniecības un inovāciju jomā ar Latvijas augstskolām un zinātniskajām institūcijām:

 1. Līgums ar Latvijas Zinātņu akadēmiju, Latvijas Universitāti, Rīgas Tehnisko universitāti, Rīgas Stradiņa universitāti, Latvijas Lauksaimniecības universitāti, Ventspils Augstskolu, Daugavpils Universitāti, Liepājas Universitāti par Valsts pētījumu programmas 2016.gada (3.posma) projektu finansēšanas un izpildes kārtību.
 2. Līgums ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti par sadarbību zinātnē un pētniecībā, izglītībā un zināšanu pārnesē.
 3. Līgums ar Banku augstskolu par sadarbību izglītības un zinātnes jomā.
 4. Sadarbība ar Rīgas Tehnisko universitāti Big Data jomā projekta FuturICT2.0 pētījumu virzienos.

Zinātne

ViA prioritārie pētījumu virzieni

Pētniecība ViA ir studiju procesa sastāvdaļa, tā tiek realizēta visu studiju programmu ietvaros visās ViA akadēmiskajās un zinātniskajās struktūrvienībās.

ViA vienotais pētījumu virziens ir Digitālie risinājumi sociālajiem izaicinājumiem. Pētījumu virzienā tiek īstenoti šādi apakšvirzieni:

 • Tautsaimniecības viedās tehnoloģijas un ekobūves;
 • Virtuālās realitātes tehnoloģijas un vizualizācija;
 • E-studiju pārvaldība un tehnoloģijas;
 • Sociotehnisku sistēmu modelēšanas tehnoloģijas;
 • Ilgtspējīga tautsaimniecība un zināšanu sabiedrība;
 • Komunikācijas ekosistēma un tehnoloģijas.

 


Pētniecības darba rezultāti

2016.gads

Zinātniskie projekti, kas tiek īstenoti ar Valmieras pilsētas pašvaldības atbalstu:

 • Vidzemes Augstskolas piedāvāto studiju programmu pieprasījums un atbilstība darba tirgus pieprasījumam nākotnē (projekta vadītāja prof. Sarmīte Rozentāle);
 • Imitācijas modeļa un platformu savietojamas programmatūras prototipa izstrāde pašvaldību objektu energo resursu patēriņa ilgtermiņa analīzei un monitoringam (projekta vadītājs lekt. Valdis Zaķis). 

Izdevumi:

"Vidzemes Augstskolas 10. Studentu pētniecisko darbu konferences zinātnisko rakstu krājums" ISBN 978-9984-633-36-7.  Elektroniski apskatāms šeit.

2015.gads

Zinātniskie projekti, kas tiek īstenoti ar Valmieras pilsētas pašvaldības atbalstu:

 • Valmierā un Vidzemes reģionā piedāvātas izglītības atbilstība uzņēmēju pieprasījumam un nodarbinātības prognozēm. Pētījuma rezultāti apskatāmi šeit. (projekta vadītāja asoc.prof. Sarmīte Rozentāle);
 • Mūžizglītības attīstības pamatnostādņu 2016. – 2020.gadam Vidzemes reģionā un tehnoloģiskā risinājuma prototipa izstrāde. Prezentācija apskatāma šeit. (projekta vadītājs doc. Kaspars Osis).

Izdevumi:

"Vidzemes Augstskolas 9. Studentu pētniecisko darbu konferences zinātnisko rakstu krājums" ISBN 978-9984-633-34-3.  Elektroniski apskatāms šeit

2014.gads

Zinātniskie projekti, kas īstenoti ar Valmieras pilsētas pašvaldības atbalstu:

 • Interaktīvas trīsdimensiju vides projektēšana anatomijas apguvei no datortomogrāfijas attēliem (īstenotājs doc. Arnis Cīrulis)
 • Valmieras aglomerācijas investīciju potenciāla analīze (īstenotāja asoc.prof. Maira Leščevica)
 • Imitāciju modeļa un programmatūras prototipa izstrāde dabas resursu izmantošanas un ilgtspējas novērtēšanai mājsaimniecībās aizsargājamo ainavu apvidū  (īstenotāja doc. Ginta Majore)
 • Imitāciju modeļa izstrāde bioloģisko aktīvu novērtēšanai ar diskontēto nākotnes naudas plūsmas metodi (sākotnējo datu ieguve un interpretācija) (īstenotāja asoc.prof. Sarmīte Rozentāle)

Izdevumi:

Andris Klepers, Juris Smaļinskis "Tūristu gids. Vietas pieredzējuma radīšana". ISBN 978-9984-633-32-9. Izdevumu iespējams iegādāties Vidzemes Augstskolā (Izdevuma vāks un satura rādītājs)

"Vidzemes Augstskolas 8. Studentu pētniecisko darbu konferences zinātnisko rakstu krājums" ISBN 978-9984-633-33-6  Elektroniski apskatāms šeit.

2013.gads

Zinātniskie projekti, kas īstenoti ar Valmieras pilsētas pašvaldības atbalstu:

 • "Ārpustelpu papildinātās realitātes projekta „City 3D-AR” pilnveidošana un pielietojuma apgabala paplašināšana"  (īstenotājs doc. Arnis Cīrulis)
 • "Vidzemes izglītības telpa 18. un 19.gadsimtā. Vidzemes skolotāju semināru izveide un darbības tradīcijas"  (īstenotāji: asoc.prof. Vija Daukšte, doc. Beata Paškevica, doc. Tālis Pumpuriņš)
 • "Tūrisma procesu telpiskās analīzes GIS" (īstenotājs doc. Andris Klepers)
 • "Latviešu identitāte un starptautiskā migrācija ekonomiskās krīzes kontekstā: Valmieras pilsētas un apkārtējo novadu iedzīvotāju skatījums"  (īstenotāja lekt. Liene Ločmele)
 • "Mūžizglītības attīstības tendences pasaulē un Valmierā"  (īstenotāja doc. Ingūna Jurgelāne)

Izdevumi:

"Vidzemes Augstskolas 7. Studentu pētniecisko darbu konferences zinātnisko rakstu krājums" ISBN 978-9984-633-31-2 Elektroniski apskatāms šeit.

2012.gads
 
Zinātniskie projekti, kas īstenoti ar Valmieras pilsētas pašvaldības atbalstu:
 • "Padomju atkārtotās okupācijas nodarītie zaudējumi Latvijas kultūras mantojumam" (Privātpersonu dzīvokļu un tajos atstātās iedzīves nelikumīga pārņemšana. Rīgas piemērs)” (īstenotājs prof. Jānis Kalnačs)
 • "Augstskolu didaktikas jaunāko metožu pielietošanas iespējas sociālo zinātņu studiju kursos” (īstenotājs doc. Ingūna Jurgelāne)
 • "Sabiedriskie mediji bez sabiedrības: televīzijas ziņu patēriņš un sabiedrisko mediju konkurētspēja” (īstenotājs lekt. Jānis Juzefovičs)
 • "Vidzemes kultūras un izglītības telpa Latvijā 18. – 20. gs.” (īstenotāji asoc.prof. Vija Daukšte, doc. Beata Paškevica, doc. Tālis Pumpuriņš)
 • "Virtuālu celtņu vizualizācija reālajā telpā pilsētbūvniecības plānošanai (City 3D-AR)" (īstenotājs doc. Arnis Cīrulis)
 • "Apmeklētāju plūsmu elektroniskie mērījumi vides un ekonomiskas ilgtspējas veicināšanai" (īstenotājs doc. Andris Klepers)
Izdevumi:
 
"Vidzemes Augstskolas 6. Studentu pētniecisko darbu konferences zinātnisko rakstu krājums" ISBN 978-9984-633-26-8 Elektroniski apskatāms šeit.
 
"Vidzemes Augstskolas 5. Studentu pētniecisko darbu konferences zinātnisko rakstu krājums" ISBN 978-9984-633-28-2 Elektroniski apskatāms šeit.
"Vidzemes Augstskolas 4. Studentu pētniecisko darbu konferences zinātnisko rakstu krājums" ISBN 978-9984-633-27-5 Elektroniski apskatāms šeit.

"Ziņas sabiedriskajā televīzijā: paaudžu un etnisko (lingvistisko) grupu ziņu mediju izvēles Latvijā" ISBN 978-9984-633-25-1. Autors Jānis Juzefovičs

"Tulkojums ar garšu. Ēdiena valodnieciskie un starpkultūru aspekti" ISBN 9789984633237. 2011.gada konferences "Tulkojums ar garšu. Ēšanas kultūras un kulinārās valodas aspekti starpkultūru komunikācijā" rakstu krājums. Krājumu iespējams iegādāties Vidzemes Augstskolā (krājuma vāks un satura rādītājs). 
 
2011.gads

Zinātniskie projekti, kas īstenoti ar Valmieras pilsētas pašvaldības atbalstu:

 • "AR – RFID - Papildinātās realitātes un RFID risinājumi objektu vizualizācijas līdzekļu fiziskās struktūras izmaksu samazināšanai" (īstenotājs prof. Egils Ginters)
 • "Integrālā pieeja organizāciju attīstībā" (īstenotāja asoc.prof. Sarmīte Rozentāle)
 • "Pētījuma par kultūras tūrismu Latvijā (2006.-2010.) rezultātu apkopošana" (īstenotājs prof. Jānis Kalnačs)
 • "Zinātnisko publikāciju un referātu izstrāde sabiedrisko attiecību disciplīnas akadēmiskiem žurnāliem un konferencēm" (īstenotāja doc. Baiba Pētersone)

Izdevumi:

"Virtual and Augmented Reality in Education" ISBN 978-9984-633-18-3. Starptautiskās zinātniskās konferences "Virtual and Augmented Reality in Education" (VARE 2011) rakstu krājums. Konference organizēta projekta "Vidzemes Tehnoloģiju centra izveide" ietvaros. Vairāk par konferenci šeit.

2010.gads

Izdevumi:

"Solutions on Harmonizing Sustainability and Nature Protection with Socio-Economic Stability" ISBN 978-9984-633-15-2. Dabas aizsardzības pārvaldes un Vidzemes Augstskolas 3.konferences zinātnisko rakstu krājums. Vairāk par konferenci šeit.

"Tūrisma maršrutu plānošana" ISBN 9984-633-14-4. Mācību līdzeklis, autori - ViA Tūrisma un viesmīlības vadības fakultātes docētāji. Mācību līdzekli iespējams iegādāties Vidzemes Augstskolā (vāks un satura rādītājs). 

2009. gads

Izdevumi:

ES stratēģiskie izaicinājumi Baltijas Jūras reģionā ISBN 9984-633-12-8
Konferences EU Strategic Challenges in the Baltic Sea Region zinātnisko rakstu apkopojums.
Vairāk par konferenci šeit
 

Ilgtspējīgas plānošanas instrumenti un bioloģiskās dažādības saglabāšana ISBN 978-9984-45-121-3
Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta un Vidzemes Augstskolas 2. konferences zinātnisko rakstu apkopojums.
Vairāk par konferenci šeit

"Vidzeme, baznīca, sabiedrība laikmetu maiņā" ISBN 9984-633-11-x
(Vidzemes Augstskolas un Valmieras novadpētniecības muzeja zinātniskās konferences „Vidzeme. Baznīca. Sabiedrība" rakstu krājums veltīts brāļu draudžu kustības vēsturei Vidzemē, atcero­ties Magdalēnas Elizabetes fon Hallartes 325.gadskārtu.)
Rakstu kopsavilkumi (Angļu val. Adobe.pdf formātā 153KB)
Vairāk par konferenci šeit

"ICTE in Regional Development" ISBN 9984-633-13-6
ViA Sociotehnisku sistēmu inženierijas institūta ikgadējais zinātnisko rakstu krājums 

2008. gads

Izdevumi:

"Dabas aizsardzības ekonomiskie, sociālie un kultūrvēsturiskie aspekti ISBN 978-9984825-32-8 
Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta un Vidzemes Augstskolas 1. konferences zinātnisko rakstu apkopojums.
Vairāk par konferenci šeit

2007. gads

Izdevumi:

Valmieras rajona uzņēmējdarbības vides izpēte un analīze (Pētījums, Latv. val. Adobe.pdf formātā 994 KB)
Vairāk informācijas par projektu šeit

Tūrisms visiem (Pētījums, Latv. val. Adobe.pdf formātā 1,03 MB)
Vairāk par projektu šeit

Latvijas un tās reģionu darba tirgus specifiskās problēmas (Pētījums, Latv. val. Adobe.pdf formātā 3,87 MB)
Vairāk par projektu šeit

Migrācijas ietekme uz Eiropas politisko domu un lēmumpieņemšanas procesu 9984-633-08-x
Zinātnisko rakstu krājums, Angļu.val. Adobe.pdf formātā 3,34 MB
Vairāk par projektu šeit

2006. gads

Izdevumi

Kad atveras cietuma vārti: Valmieras cietuma bijušo ieslodzīto iekļaušana sabiedrībā un darba tirgū (Pētījums, Latv. val. Adobe.pdf formātā 4,38 MB)
Vairāk par projektu šeit


Konferences

2016.gads

Starptautiska konference “Pieredze, inovācijas un izaicinājumi tūrismā: globālo tendenču vietējie risinājumi”

2016.gada 21.oktobrī.

Konferencē aplūkotas tēmas, kas ir nozīmīgas Latvijas tūrisma un viesmīlības nozares nākotnes konkurētspējas veicināšanā, aktualizējot turpmākās desmitgades stratēģijas. Pasākuma norise lekciju un paneļdiskusiju veidā, iezīmējot trīs galvenās tēmas:

 • Vietu zīmolvedība un pasākumu vadība;
 • Gastronomijas tūrisms un mūsdienu garša Baltijas jūras reģionā;
 • Tendences, inovācijas un tehnoloģiskie risinājumi tūrismā.

Ar savu pieredzi un aktuālajam tendencēm konferences apmeklētājus iepazīstināja trīs īpašie viesi:

 • Tēmu Moilanens (Teemu Moilanen) no Somijas - par publiskajiem pasākumiem galamērķu zīmolvedības stiprināšanā;
 • Jans Krags Jakobsens (Jan Krag Jacobsen) no Dānijas - par mūsdienu Skandināvu virtuves manifestu, ieviešanas pieredzi un zināšanu pārnesi Baltijas jūras reģionā;
 • Mario Seps (Mario Sepp) no Austrijas - par pakalpojuma dizainu tūrisma produktu veidošanā.

Plašāka informācija par lektoriem pieejama šeit.

Konferences dalībniekiem bija iespēja piedalīties divos paralēlo sesiju blokos un diskusijās, kur katrā no tām tika piedāvāti trīs tematiskie virzieni. Trīs galvenās lekcijas un daļa paralēlo sesiju notika angļu valodā. 

Pirmajā paralēlo sesiju blokā tika aplūkotas tēmas “Inovācijas un IKT (informācijas un komunikāciju tehnoloģiju) risinājumi tūrismā”, “Tendences un nākotnes ceļotāji”, kā arī “Stratēģijas tūrisma galamērķu pārvaldībai Baltijā”. Sesijā par Inovācijām un IKT risinājumiem bija iespēja dzirdēt tādus lektorus kā Ernestu Gabrānu no uzņēmuma “Wunderkraut Latvija”, Kasparu Osi no Vidzemes Augstskolas, kā arī pētniekus no Igaunijas - Reini Ahasu (Rein Ahas) un Janiku Raunu (Janika Raun), pārstāvot Tartu Universitāti un organizāciju “Mobility Lab”. Tematikas “Tendences un nākotnes ceļotāji” ietvaros uzstājās informācijas tehnoloģiju TV raidījuma “Nākotnes parks” vadītājs Reinis Zitmanis, uzņēmuma SIA “Aspired” valdes locekle Ilze Eglāja, kā arī  mediju aģentūras “Dentsu Aegis Network Latvia - Vizeum Latvija” vadītāja - stratēģiju direktore Linda Saulīte. Trešās paralēlās sesijas laikā par stratēģijām tūrisma galamērķu pārvaldībā bija iespēja dzirdēt Igaunijas tūrisma departamenta tūrisma galamērķu klientu attiecību koordinatori Kristīnu Jorsu (Kristiina Jors), Lietuvas Ekonomikas ministrijas Tūrisma departamenta galveno speciālisti Lidiju Bajarunieni (Lidija Bajaruniene), kā arī  tūrisma nozares ekspertu un Vidzemes Augstskolas docentu Andri Kleperu, diskusijā piedaloties arī Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Tūrisma departamenta direktorei Inesei Šīravai.

Otrā sesiju bloka tēmas bija “Zīmolvedība un tūrisma galamērķi”, “Baltijas mūsdienu garša. Restorānu tendences” un “Pakalpojumu dizains industriālā mantojuma kontekstā”. Diskusijās un lekcijās par zīmolvedību ar savu pieredzi dalījās TV raidījumu vadītāja un gastronomisko performanču aizsācēja Gundega Skudriņa, Latvijas Pasākumu producentu asociācijas un SIA “Ideju institūts” vadītājs Guntis Ērglis un Strenču pilsētas apbalvojuma “Goda pilsonis” saņēmējs Mārtiņš Gaigals.. Baltijas mūsdienu garšu apsprieda trīs vadošie šefpavāri no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas: Ēriks Dreibants, Deivids Prasipaliauskas (Deivydas Prasipaliauskas) un Renē Usmes (Rene Uusmees). Savukārt par pakalpojuma dizainu industriālā mantojuma kontekstā runāja asociācijas “European Greenways” (Eiropas Zaļie ceļi – tulk.) direktore Mersedesa Munjoza Zamora (Mercedes Muñoz Zamora), Latvijas Industriālā mantojuma fonda valdes loceklis un VAS “Latvijas dzelzceļš” industriālā mantojuma eksperts Toms Altbergs, kā arī Hiderabadas (Hyderabad) Tūrisma un Viesmīlības vadības institūta (Indija) doktors G.Mahenders Redijs (G.Mahender Reddy).

Valmiera ir reģiona uzņēmējdarbības centrs un vienoti ar Gaujas Nacionālo parku ierindojas starp eksportspējīgākajiem tūrisma galamērķiem Baltijā, savukārt Vidzemes Augstskola ar vadošajiem tūrisma nozares speciālistiem ir jauno tūrisma profesionāļu kalve, tādējādi konferences vietas izvēle bija pamatots ieguldījums reģionālajā attīstībā un Baltijas mēroga tūrisma stratēģisko virzienu ietekmēšanā.

Konferenci organizē: Valmieras pilsētas pašvaldība un Vidzemes Augstskola sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) Tūrisma departamentu.

Sadarbības partneri: Vidzemes Tūrisma asociācija un Vidzemes Plānošanas reģions.

Galvenais informatīvais atbalstītājs: Travelnews.lv

 

Vidzemes Augstskolas 10.Studentu pētniecisko darbu konference. 

Ikgadējā konference plānota 2016.gada 25.novembrī.

Konferences mērķis - veicināt iesaistīšanos pētniecībā, sekmēt radošo spēju attīstību un studējošo profesionālo izaugsmi un noteikt labākos pētījumu autorus dažādās zinātņu nozarēs. Konferences darbs tiek organizēts, pieteiktos pētījumus grupējot pēc vienotas tematikas. 

Dalībnieki - ViA un citu Latvijas augstāko izglītības iestāžu bakalaura un maģistra studiju programmu pilna un nepilna laika studenti un absolventi ar saviem teorētiskajiem un lietišķajiem pētījumiem. 

Informāciju par konferenci, pieteikšanās kārtību un publikācijas sagatavošanu skatīt Nolikumā. Pieteikuma veidlapa - šeit.

Konferences PROGRAMMA.

 

2015.gads

Vidzemes Augstskolas 9.Studentu pētniecisko darbu konference.

Ikgadējā konference notika Vidzemes Augstskolā 2015.gada 27.novembrī. 

Konferences mērķis - veicināt iesaistīšanos pētniecībā, sekmēt radošo spēju attīstību un studējošo profesionālo izaugsmi un noteikt labākos pētījumu autorus dažādās zinātņu nozarēs. Konferences darbs tiek organizēts, pieteiktos pētījumus grupējot pēc vienotas tematikas. 

Dalībnieki - ViA un citu Latvijas augstāko izglītības iestāžu bakalaura un maģistra studiju programmu pilna un nepilna laika studenti un absolventi ar saviem teorētiskajiem un lietišķajiem pētījumiem. 

Sekcijas Ekonomikas un publiskās pārvaldības aktuālās problēmas un  Jauni risinājumi tūrisma piedāvājuma dažādošanā.

Konferences dienas kārtība

Atzinība - labākie darbi tika apkopoti ViA Studentu pētnieciskās konferences rakstu krājumā. 

Iepriekšējās konferences rakstu krājums pieejams šeit: http://www.va.lv/sites/default/files/pictures/8_konferencesrakstukrajums.pdf

​Kontaktinfomācija: konference@va.lv 

 

2014.gads

Zinātniski praktiskais seminārs Valmierā, 2014.gada 13.martā. Pētījumu prezentācijas: 

Vidzemes Augstskolas  8. Studentu pētniecisko darbu konference Valmierā, 24.oktobrī

Brāļu draudze Vidzemes kultūrtelpā. Konference veltīta Artura Baumaņa romānam "Hernhūtieši", Valmierā, 10. un 11.aprīlī

Pieteikšanās konferencei: http://www.va.lv/lv/content/registracija

2013. gads

Vidzemes Augstskolas 7. Studentu pētniecisko darbu konference Valmierā, 31.oktobrī

Zinātniski praktiskā konference „NAP 2014. – 2020. Ieviešana – iespējas un izaicinājumi reģionu izaugsmei”

 

2012. gads

Konference-praktiskais seminārs „Vidzemes Augstskola: sadarbības partneris izglītībā”, Valmierā, 1. un 2. novembrī

Vidzemes Augstskolas 6. Studentu pētniecisko darbu konference Valmierā, 31. oktobrī

Zinātniski praktiskā konference "Sadarbība reģiona attīstībai"Valmierā, 7. septembrī

 

2011. gads

Virtuālā un papildinātā realitāte izglītībā (18. marts)
Starptautiska konference un projekta "Vidzemes tālākizglītības tehnoloģiju centra izveide" konference

Vidzemes Augstskolas 5. Studentu pētniecisko darbu konference Valmierā, 5.oktobrī

ATLAS konference "Tūrisma un ainavas attiecību pretrunīgais raksturs" (21. līdz 23. septembris)
Starptautiska ikgadēja Tūrisma un brīvā laika izglītības asociācijas (ATLAS) konference 

 

2010. gads

Risinājumi ilgtspējīgas sociālekonomiskās stabilitātes un dabas aizsardzības mērķu līdzsvarošanai (19. un 20. augusts)
DAP ZBRA un Vidzemes Augstskolas 3. Starptautiskā zinātniskā konference.

Vidzemes Augstskolas 4. Studentu pētniecisko darbu konference Valmierā, 23.septembrī

 

Konferences/vēsture

2009.gads

2008.gads

2007.gads

2006.gads


Informācijas aprite

ViA zinātnes jautājumu iekšējo administratīvo koordinēšanu:

 • regulāru pārskatu sagatavošana par ViA akadēmiskā un zinātniskā personāla īstenotajiem zinātniskajiem pētījumiem;
 • zinātnisko atskaišu apkopošana un iesniegšana atbilstošajās institūcijās;
 • ViA zinātnisko projektu lietvedības kārtošana, veidojot sadarbību ar projektu vadītājiem un projektu īstenošanā iesaistītajām augstskolas struktūrvienībām
 • saziņas zinātnes administratīvajos jautājumos ar LR Izglītības un zinātnes ministriju, Latvijas Zinātnes padomi un tās ekspertu komisijām nodrošināšana
 • ViA zinātnisko rakstu krājumu izdošanas nodrošināšana, veidojot sadarbību ar autoriem, redaktoriem, redkolēģiju un izdevējiem veic ViA rektora palīdze - zinātniskā sekretāre.

 
Vidzemes Augstskola © 2006-2018