Sabiedrības zinātņu fakultāte | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 

Sabiedrības zinātņu fakultāte

Foto Vārds Amats Kursi E-pasts Telefons
Mg.sc.comp. Daina Leja Biznesa vadības studiju virziena direktora p.i. 01.04.2017.-30.09.2017. daina.leja[at]va.lv 64250853, 26182255
Mg.sc.soc. Agnese Karaseva Komunikācijas un mediju studiju virziena direktore, Pārvaldības studiju virziena direktora p.i., lektore Latvijas mediju vide, Žurnālistikas tehnikas agnese.karaseva[at]va.lv 26603344
Mg.oec., Mg.sc.comp. Aigars Andersons Fakultātes dekāns, lektors Ievads uzņēmējdarbībā, Gada projekts I (biznesa plāns), E-komercija, E-komercija un bizness, Nekustamo īpašumu tirgus Latvijā, Projektu vadības stratēģijas un inovatīvie vadības procesi aigars.andersons[at]va.lv 28233997
Mg.geogr. Ilgvars Ābols Tūrisma un atpūtas studiju virziena direktors, lektors Tūrisma pamati, Pilsētu tūrisms ilgvars.abols[at]va.lv 29146232
Dr.geogr. Andris Klepers Docents, Tūrisma un atpūtas studiju virziena direktora vietnieks akadēmiskajos jautājumos maģistra studiju programmās Tūristu grupu organizācija un vadīšana, Tūrisma tirgvedība (Lv/Eng), Gidu darba metodiskie pamati, Informācijas avoti un interpretācija, Individuālā jaunrade, Tirgvedības stratēģijas un klāsteri konkurētspējas paaugstināšanai andris.klepers[at]va.lv 26182266 (fakultātes kopējais)
Bc.sc.pol. Loreta Vītiņa Tūrisma un atpūtas studiju virziena speciāliste loreta.vitina[at]va.lv 26182266
Mg.sc.pol. Anna Broka Pārvaldības studiju virziena direktore (ilgstošā prombūtnē) Politekonomija, Attīstības politekonomija anna.broka[at]va.lv 27222201
Mg.paed. Vija Melbārde Biznesa vadības studiju virziena direktore, lektore (akadēmiskajā atvaļinājumā 01.04.2017.-30.09.2017.) Mikroekonomika, Makroekonomika, Ekonomikas vēsture vija.melbarde[at]va.lv 26603355
Daina Ķīkule Komunikācijas un mediju studiju virziena, Pārvaldības studiju virziena un Biznesa studiju virziena speciāliste daina.kikule[at]va.lv 26182299
Elīna Kristiņa Studiju lietvede elina.kristina[at]va.lv 26182299
Mg.sc.oec. Sandra Brigsa Lektore Finanšu vadība, Vadības ekonomika, Publiskās finanses sandra.brigsa[at]va.lv 26182299 (fakultātes kopējais)
Mg.geogr. Iveta Druva-Druvaskalne Lektore Tūrisma ģeogrāfija, Latvijas dabas tūrisma ģeogrāfija, Baltijas jūras reģiona dabas tūrisma ģeogrāfija, Pasākumu organizēšana un vadīšana iveta.druva[at]va.lv 26182266 (fakultātes kopējais)
Mg.sc.soc., Mg.oec. Inese Ebele Lektore Cilvēkresursu vadība, Finanšu vadības pamati, Tūrisma produkta veicināšana, Cilvēkresursu vadība un analīze, Introduction to Financial Management inese.ebele[at]va.lv 26182266 (fakultātes kopējais)
Dr.art. Ieva Gintere Docente ieva.gintere@va.lv 26182266 (fakultātes kopējais)
Mg.philol. Selga Goldmane Lektore Angļu valoda uzņēmējdarbībā, Teksta un tulkošanas uzdevuma analīze, Angļu valoda augstākajā līmenī, Angļu valoda ar ievirzi tulkošanā. selga.goldmane[at]va.lv 26182266 (fakultātes kopējais)
Dr.oec. Maira Leščevica Profesore Projektu vadība, Uzņēmējdarbības vide, Pētījumu metodoloģija, Projektu vadības stratēģijas un inovatīvie vadības procesi, Starptautiski biznesa darījumi maira.lescevica[at]va.lv 26182299 (fakultātes kopējais)
Mg.sc.soc. Ilze Grīnfelde Lektore Aktīvais tūrisms un tā vadība, Tūrisma projektu vadība, Lauku tūrisms, Mazo un vidējo pasākumu vadība, Baltic Tourism Product, Project Management, Small and Medium Size Event Management ilze.grinfelde[at]va.lv 26182266 (fakultātes kopējais)
Dr.sc.comm. Jānis Buholcs Docents Tiešsaistes informācijas vide, Mediju ekonomika un vadība janis.buholcs[at]va.lv 26182299 (fakultātes kopējais)
Dr.sc.comm. Solvita Denisa-Liepniece Docente 26182299 (fakultātes kopējais)
Dr.hist. Vija Daukšte Asociētā profesore Eiropas politiskā vēsture, Baltijas vēsture, Eiropas vēsture, Starpkultūru komunikācija tūrismā vija.daukste[at]va.lv 26182299 (fakultātes kopējais)
Dr.art. Jānis Kalnačs Profesors Latvijas kultūras vēsture un tūrisms, Kultūras tūrisma vadība, Baltic Culture Heritage and Tourism, Kultūras vēsture un tūrisms janis.kalnacs[at]va.lv 26182266 (fakultātes kopējais)
Mg.hist. Jānis Kapustāns Lektors Ievads starptautiskajās attiecībās, Eiropas Savienības institūcijas un pārvalde, Eiropas Savienības politikas aspekti janis.kapustans[at]va.lv 26182299 (fakultātes kopējais)
Dr.hist. Gatis Krūmiņš Rektors, docents Eiropas vēsture gatis.krumins[at]va.lv 25416191
Mg.man. Zane Kudure Lektore Tūrisma produkts, Baltic Tourism Market zane.kudure[at]va.lv 26182266 (fakultātes kopējais)
Dr.iur. Irēna Liepiņa Docente Starptautiskā tiesiskā vide, Cilvēkresursu attīstība irena.liepina@va.lv 26182299 (fakultātes kopējais)
Dr.math. Mārtiņš Liberts Docents martins.liberts@va.lv 26182266 (fakultātes kopējais)
Dr.oec. Agita Līviņa Profesore Uzņēmuma stratēģija, Tūrisma plānošana, Tūrisma uzņēmumu stratēģiskā vadība, Dark Tourism and Visitor Motivation agita.livina[at]va.lv 26182266 (fakultātes kopējais)
Mg.sc.soc. Liene Ločmele Lektore Masu komunikācija, Publiskā runa, Radošā rakstība, Kultūra un komunikācija liene.locmele[at]va.lv 26182299 (fakultātes kopējais)
Mg.psych., Mg.math. Vineta Silkāne Lektore Pētījumu metodoloģija, Organizāciju komunikācija, Komunikācijas treniņš, Komunikācija un socialā mijiedarbība, Virtuālās vides sociālpsiholoģiskie aspekti vineta.silkane[at]va.lv 26182299 (fakultātes kopējais)
Mg.paed. Anita Lutere Lektore Vācu valoda tūrisma nozarē, Vācu valoda (izvēles kursi) anita.lutere[at]va.lv 26182266 (fakultātes kopējais)
Dr.oec. Ligita Melece Asociētā profesore Kvalitātes vadības sistēmas ligita.melece[at]va.lv 26182299 (fakultātes kopējais)
Mg.psych. Mārīte Nimroda Lektore Vadības psiholoģija, Organizāciju pārvaldība, Cilvēkresursu vadība marite.nimroda[at]va.lv 26182299 (fakultātes kopējais)
Mg.oec. Maira Ore Lektore Finanšu grāmatvedība un informatīvās sistēmas, Vadības grāmatvedība, Nodokļu sistēma un likumdošana Latvijā maira.ore[at]va.lv 26182299 (fakultātes kopējais)
Mg.philol. Baiba Pāvule-Malnača Lektore Franču valoda tūrisma nozarē, Franču valoda (izvēles kursi) baiba.pavule[at]va.lv 26182266 (fakultātes kopējais)
Dr.hist. Tālis Vigo Pumpuriņš Docents Rīgas kultūras vēsture, Muzeju darbības pamatprincipi talis.pumpurins[at]va.lv 26182266 (fakultātes kopējais)
Dr.sc.pol. Feliciana Rajevska Asociētā profesore Sociālā politika, Politikas analīze, Politiskais process Latvijā feliciana.rajevska[at]va.lv 26182299 (fakultātes kopējais)
Mg.oec. Jānis Rozenbergs Lektors Stratēģiskā vadīšana, Inovāciju vadība janis.rozenbergs[at]dome.cesis.lv 26182299 (fakultātes kopējais)
Dr.oec. Sarmīte Rozentāle Profesore Finanšu vadība, Investīciju un risku vadība, Gada pārskatu sastādīšana, Audits, Korporatīvās un publiskās finanses sarmite.rozentale[at]va.lv 26182299 (fakultātes kopējais)
Mg.biol. Juris Smaļinskis Lektors Tūrisms un vide, Ekotūrisms un ilgspējīgs tūrisms, Valsts pārvalde un pašvaldības, Tūrisma reģionālā politika, Modernās tehnoloģijas tūrismā juris.smalinskis[at]va.lv 26182266 (fakultātes kopējais)
Dr.sc.administr. Agita Šmitiņa Docente Sociālā psiholoģija agita.smitina@va.lv 26182299 (fakultātes kopējais)
Dr.sc.pol. Visvaldis Valtenbergs Docents Ievads salīdzinošajā politikā, Demokrātijas teorijas, Ievads politikas teorijā, Sabiedrības pārvalde, Politikas zinātnes paradigmas, Demokrātijas teorijas un tīklotā pārvalde, IKTE un pārvaldības pilnveidošana visvaldis.valtenbergs[at]va.lv 26182299 (fakultātes kopējais)
Dr.phil. (PhD) Linda Veliverronena Docente Kultūras un mākslas vēsture I, Kultūras un mākslas vēsture II, Ievads starpkultūru komunikācijā, Ceļotāju psiholoģija un motivācija linda.veliverronena[at]va.lv 26182266 (fakultātes kopējais)
Mg.sc.soc. Ieva Zaumane Lektore Rakstītā komunikācija, Sabiedrisko attiecību praktikums, Komunikācijas pētījumu metodes, Komunikācijas stratēģiskā vadība, Starptautiskā komunikācija ieva.kukule[at]va.lv 26182299 (fakultātes kopējais)
 
Vidzemes Augstskola © 2006-2017